Hur vill du att Bollnäs ska se ut? Vi vill ha din åsikt!

Detaljplan för Pionen 3, Bollnäs kommun, Gävleborgs län.

Miljö- och byggnämndens beslut den 27 juni 2018 § 87 om att anta ovanstående detaljplan har vunnit laga kraft den 8 augusti 2018.

Länsstyrelsen Gävleborg beslöt den 11 juli 2018 att inte ta upp kommunens beslut till överprövning enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft 8 augusti 2018. 

Den som vill ha ersättning för skador p g a ovanstående detaljplan enligt 14 kap Plan- och bygglagen (2010:900) måste väcka talan om det till mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum detaljplanen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare enligt 15 kap § 5. 

Miljö- och byggnämnden

Till detaljplanen

Anslagstavla
puff aktivitetsbidrag
Ny i Sverige
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se