Detaljplan för Ren 30:1 m fl, Bollnäs kommun, Gävleborgs län

Planen ska ge möjlighet till bostadsbyggande i mindre skala på två tomter, för att förtäta och utöka bebyggelsen i Ren. Vidare görs en översyn av gällande planbestämmelser inom övriga delar av planområdet.  Området har närhet till förskola, grundskola och dagligvarubutik som ligger i anslutning till planområdet.

Vi vill på detta sätt samråda med Er och ni har möjlighet att lämna skriftliga synpunker på detaljplanen. Detaljplaneförslaget finns tillgänglig i Kundcenter vid Stadshusets huvudingång och även på kommunens hemsida, www.bollnas.se

Eventuella synpunkter vill vi ha senast den 4 maj 2017. 

Samrådstid: 2017-04-13 till 2017-05-04

 

Samrådplats: Den 24 april kommer Erik Lundh, planarkitekt, att finnas på plats för eventuella frågor i Kundcenter vid stadshuset huvudingång mellan 17:00-19:00.

 

Eventuella skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 4 maj 2017 till: Bollnäs kommun; Samhällsbyggnadskontoret, 821 80 Bollnäs, alt samh.bygg@bollnas.se

Märk svarsposten med Dnr 16-6295. 

Till detaljplanen

 

 

 

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Stefan Norberg
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Carin Flinck
plankoodinator
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post