Bollnäs kommun har en ny överenskommelse med Migrationsverket fr.o.m. 2016-01-15 om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, sk. ensamkommande flyktingbarn. Enligt överenskommelsen förbinder sig kommunen att hålla 78 boendeplatser tillgängliga  för asylsökande ensamkommande flyktingbarn, vara 71 platser ska vara tillgängliga för pojkar och 7 för flickor.

Kommunen förbinder sig även att hålla 35 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande flyktingbarn med uppehållstillstånd. I överenskommelsen om 35 boendeplatser för ensamkommande flyktingabarn med uppehållstånd ingår även 18+ boendena. Vi har  fem olika boendeenheter: Pannotia Ren, Pannotia Arbrå, Pannotia Hedhamre, Pannotia HedenPannotia Hamrelund och Pannotia Hedbacken

Målsättning
Den grundläggande målsättningen är att ge ensamkommande barn och ungdomar möjligheter och förutsättningar att fungera på jämlika levnadsvillkor i det svenska samhället.

Asylsökande
Pannotia arbetar med introduktion tillsammans med asylsökande barn och ungdomar. Integrationsprocessens medel används, till exempel skola och fritidsaktiviteter, men målet är att ungdomarna ska kunna hantera väntetiden om sin asylansökan från Migrationsverket utan att fara allt för illa.

Uppehållstillstånd
Pannotia arbetar med integrering tillsammans med barn och ungdomar som fått uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Den långsiktiga målsättningen är att barnen och ungdomarna skall kunna växa upp till vuxna självständiga personer med egen försörjning.

ekvardeg

  • Vi ser ungdomarna som självständiga individer med egna resurser och möjligheter.
  • Vårt bemötande präglas av respekt, lagom engagemang och individuellt bemötande.
  • Vi ska förmedla kunskaper om rättigheter och skyldigheter så att möjligheter ska uppstå.
  • Vi ska lyssna till deras behov både individuellt och i grupp, och göra på deras sätt så långt det är möjligt.
  • Då ges utrymme att växa och utvecklas individuellt och i grupp.

 

Har du en synpunkt, tyck till här!