Projektsamordning

Inom Arbetsmarknadsenheten pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att bidra till minskad arbetslöshet. Lokala, regionala och nationella initiativ till samarbeten tas för att underlätta för olika målgrupper att komma närmare arbetsmarknaden genom insatser som t.ex. rådgivning och vägledning, coachning, praktik och arbetsträning. Dessutom tillkommer möjligheter att delta i internationella projekt i syfte att lära mer, utveckla verksamheterna och utbyta lärdomar och erfarenheter.

Arbetsmarknadsenheten i Bollnäs är engagerad i ett antal samarbeten och utvecklingsprojekt, som syftar till att förbättra möjligheterna för personer som står utanför arbetsmarknaden att närma sig densamma. Utvecklingsprojekten ger också tillgång till inspiration och kompetensutveckling för personal samt ökad extern finansiering.

För att underlätta samordningen av de program och projekt som pågår eller ska startas har Arbetsmarknadsenheten anställt en projektsamordnare under perioden:
2017-09-01–2018-08-31.

Projektsamordnarens uppdrag varierar över tid, beroende på tillgången på t.ex. nya initiativ från regeringen, utlysningar av projektmedel och utfallet av inlämnade projektansökningar.
Projektsamordnaren är direkt underställd verksamhetschefen för Arbetsmarknadsenheten.

Projektsamordnarens uppgifter:
• Bevaka utvecklingsmöjligheter.
• Bevaka ”senaste nytt” i program av olika slag, till exempel EU-program inom arbetsmarknad och integration.
• Informera ledningsgrupp om möjligheter som rör våra verksamheter.
• Delta i utformande av projektansökningar och rapporter.
• I olika omfattning medverka i projekt som vi genomför med till exempel förberedelser, projektstyrning, administration, redovisning och uppföljning.
• Samverka med interna och externa partner, beroende på uppdragets innehåll.

Nuvarande uppdrag:

DUA, Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Att arbeta fram en lokal överenskommelse för snabbare etablering på arbetsmarknaden för målgruppen nyanlända.
Samarbetspartner: Arbetsförmedlingen i södra Hälsingland, Hälsinglands Utbildningsförbund, Bollnäs Folkhögskola m fl. Ytterligare partner kan tillkomma beroende på hur uppdraget utvecklas.
Tidsperiod: 171001 – 171231
Information: www.dua.se

Statsbidrag för samarbete med företag
Att arbeta fram en ansökan om statsbidrag för att fördjupa och bredda samarbetet med företag för att påskynda nyanländas etablering i arbetslivet. Ekonomiska medel att söka finns avsatta inom DUA, Delegationen för unga och nyanlända till arbete.
Samarbetspartner: Arbetsförmedlingen i södra Hälsingland, Hälsinglands Utbildningsförbund samt eventuellt Ovanåkers och Söderhamns kommun.
Tidsperiod: 171005–171115
Information: Mer information hittar du här

Statsbidrag för erfarenhetsutbyte
Att arbeta fram en ansökan om statsbidrag för att erfarenhetsutbyte och lärande. I uppdraget ingår även att arrangera ett studiebesök i Örnsköldsvik, som arbetar framgångsrikt med ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Besöket sker den 15 – 16 november. Målgrupp: personal, hos olika aktörer (Soc, Af, Hälsinglands Utbildningsförbund m fl) som arbetar med samverkan gällande ungdomar i Bollnäs samt kommunpolitiker i Bollnäs.
Tidsperiod: 170915 – 171130
Information: Mer information hittar du här

Kompletteringar och planering inför ESF-projektet ”eXtrastöd i Gävleborg”
Att tillsammans med ledningen för AME skriva fram och skicka in begärda kompletteringar inför beslut som kommer att fattas den 6-7 december. Parallellt med detta sker planering för att snabbt kunna påbörja aktiviteter om ett positivt beslut fattas.
Varje kommun i länet kommer att delta i projektet som kommer att ledas av Region Gävleborg.
Samarbetspartner: Länets kommuner och Region Gävleborg, samt ESF-Rådet i Norra Mellansverige.
Tidsperiod: 171012–171130
Information om projektutlysningen: Mer information hittar du här

LiveCanvas
Att för AME: s räkning delta i arbetet LiveCanvas, som är ett Erasmus + projekt, som drivs av
Hälsinglands Utbildningsförbund. Syftet är att utveckla en speciell entreprenörskapsutbildning för vuxna där olika metoder, t.ex. ”Canvasmodellen” och ”Storytelling” används.
För AME: s del innebär projektet att vi kommer att kunna pröva metoden för några av våra målgrupper med intresse för entreprenörskap.
Projektet är ett s.k. transnationellt projekt vilket innebär att vi samarbetar med ett partnerskap bestående av organisationer från bl.a. Spanien, Portugal, Rumänien och Bulgarien.
Samarbetspartner regionalt: Hälsinglands Utbildningsförbund, Arbetsförmedlingen i södra Hälsingland.
Tidsperiod: 160901 – 181231.
Information: Mer information hittar du här

Kontakt:
Projektsamordnare
Peter Wåglund
tfn: 076-811 94 19
e-post: peter.waglund@bollnas.se

 

Projektsamordnare
Peter Wåglund

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
076-811 94 19