Projektsamordning

Inom Arbetsmarknadsenheten pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att bidra till minskad arbetslöshet. Lokala, regionala och nationella initiativ till samarbeten tas för att underlätta för olika målgrupper att komma närmare arbetsmarknaden genom insatser som t.ex. rådgivning och vägledning, coachning, praktik och arbetsträning. Dessutom tillkommer möjligheter att delta i internationella projekt i syfte att lära mer, utveckla verksamheterna och utbyta lärdomar och erfarenheter.

Arbetsmarknadsenheten i Bollnäs är engagerad i ett antal samarbeten och utvecklingsprojekt, som syftar till att förbättra möjligheterna för personer som står utanför arbetsmarknaden att närma sig densamma. Utvecklingsprojekten ger också tillgång till inspiration och kompetensutveckling för personal samt ökad extern finansiering.

För att underlätta samordningen av de program och projekt som pågår eller ska startas har Arbetsmarknadsenheten avsatt särskilda resurser för projektsamordning.
För närvarande delas arbetsuppgifterna upp mellan de två kontaktpersonerna Emma Göllas och Peter Wåglund.

Projektsamordnares uppdrag varierar över tid, beroende på t.ex. initiativ från regeringen, utlysningar av projektmedel och utfallet av inlämnade projektansökningar.
Samordnarna ingår i enhetens ledningsgrupp och är direkt underställda verksamhetschefen för Arbetsmarknadsenheten.

Projektsamordnares uppgifter:
• Bevaka utvecklingsmöjligheter.
• Bevaka ”senaste nytt” i program av olika slag, till exempel EU: s projektutlysningar inom arbetsmarknads- och integrationsområdet.
• Informera ledningsgrupp om möjligheter som rör våra verksamheter.
• Delta i utformning av projektansökningar och rapporter.
• I olika omfattning medverka i projekt som vi genomför med till exempel förberedelser, projektstyrning, partnersökningar, administration, redovisning och uppföljning.
• Samverka med interna och externa partner, beroende på uppdragens innehåll.

Pågående uppdrag:

Bollnäs kommun tar emot Internationellt studiebesök från Sydafrika
Bollnäs kommun har blivit utvald av ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) att ta emot två eller tre politiker och tjänstemän från Sydafrika. Sveriges Kommuner och Landsting är huvudman för ICLD.

Besöket sker den 26-27 april. Syftet med besöket är att stärka den lokala politiska nivån i olika utvecklingsländer. Programmen har lite olika profil och exempel på sådana är mänskliga rättigheter, genus och miljö samt olika geografiska upptagningsområden.

AME: s projektsamordnare kommer att planera och sammanställa ett besöksprogram som innefattar möten med politiker samt besök hos olika verksamheter inom Bollnäs kommun.

Se mer om ICLD: s verksamhet här: https://www.icld.se/


Internationell verksamhetsplan för Bollnäs kommun

Ett förslag till internationell verksamhetsplan för Bollnäs kommun har arbetats fram och skickats till Kommunstyrelseförvaltningen den 5 mars 2018.


DUA, Delegationen för unga och nyanlända till arbete

En lokal överenskommelse för lokal samverkan gällande nyanländas etablering på arbetsmarknaden har arbetats fram och skickades till Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) den 28 februari.

Det praktiska arbetet med överenskommelsen börjar den 1 mars 2018 och pågår tills vidare.

Överenskommelsens modellbeskrivning kan ses i högerspalten


Förstudie: ESF-projektet: eXtrastöd i Gävleborg
Under perioden februari – augusti pågår förberedelser inför starten av projektet eXtrastöd i Gävleborg. Varje kommun i länet deltar i projektet som ägs av Region Gävleborg.

Samarbetspartner: Länets kommuner och Region Gävleborg samt ESF-Rådet i Norra Mellansverige.

Projektet syftar till att stödja nyanlända som står väldigt långt från arbetsmarknaden att närma sig densamma.

Något av förstudiens innehåll:

  • Rigga organisationen i Bollnäs
  • Närmare definiera och förbereda målgruppen
  • Personal- och lokalplanering
  • Beskrivning av aktiviteter som kommer att genomföras
  • Jämställdhets- och tillgänglighetsanalyser
  • Administrativa rutiner
  • Rutiner för uppföljning och utvärdering
  • Slutrapport avseende förstudien

Tidsperiod: 180201 – 180731


LiveCanvas

Att för AME: s räkning delta i arbetet LiveCanvas, ett Erasmus + projekt, som drivs av
Hälsinglands Utbildningsförbund. Syftet är att utveckla en speciell typ av entreprenörskapsutbildning för vuxna där olika metoder, t.ex. ”Canvasmodellen” och ”Storytelling” används.
För AME: s del innebär projektet att vi kommer att kunna pröva metoden för några av våra målgrupper med intresse för entreprenörskap.

Projektet är ett s.k. transnationellt projekt vilket innebär att vi samarbetar med ett partnerskap bestående av organisationer från bl.a. Spanien, Portugal, Rumänien och Bulgarien.

Samarbetspartner regionalt: Hälsinglands Utbildningsförbund, Arbetsförmedlingen i södra Hälsingland.
Tidsperiod: 160901 – 181231.

Information: Mer information hittar du här


Genomförda uppdrag

Erasmus + Kompetensutvecklingsprojekt för personal inom AME
Nuläge: Ansökan sändes in den 1 februari. Beslut väntas i slutet av maj 2018.
Mer info: Se under Genomförda uppdrag.

Nordplus Vuxen, Studiebesök till Flekkefjord, vår vänort i Norge
Nuläge: Ansökan sändes in den 1 februari. Beslut väntas i slutet av april 2018.
Mer info: Se under Genomförda uppdrag.

Under fliken Genomförda uppdrag i vänsterspalten kan du läsa mer om uppdrag som är avslutade.

Projektsamordnare
Emma Göllas

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
073-065 54 77

Projektsamordnare
Peter Wåglund

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
076-811 94 19