Samhällsbyggnadskontoret ligger underordnad Miljö- och byggnämnden och ansvarar för kartor och mätning, planering, miljö- och hälsoskydd, bygg och bostadsanpassning. Förvaltningschef är Kjell Petersson. Telefon 0278-255 08.

Kart- och mätgruppen ansvarar över:
Kommunens stomnät - mätpunkter som finns över alla tätorter
Kommunens primärkarta - huvudsakligen som digitala kartdatabaser. 
Kan användas i skalor mellan 1:200 och 1:10 000
Adressregister, adressättning på landsbygd och i tätorter
Lägenhetsregister
Översiktskartan
Husutsättningar
Nybyggnadskartor -  beställningsblankett
Kartproduktion på uppdrag
Mätningsuppdrag
Gränsvisning inom tätorterna
 
Plangruppen ansvarar för:
Översiktsplaner
Detaljplaner
Områdesbestämmelser
Planutredningar
Idéskisser
Natur- och kulturmiljöfrågor
Vattenplanering
Strategiska infrastruktur- och kommunikationsfrågor
 
Miljögruppen ansvarar över:
Miljöskydd
Innebär bland annat tillsyn över industrier, övervakning av tillståndet i naturen vad gäller luft och vatten, buller, information och rådgivning angående miljöärenden, rådgivning och tillsyn i frågor om utsläpp från enskilda avlopp samt hantering av frågor rörande värmepumpsanläggningar.

Hälsoskydd
Till hälsoskydd hänförs frågor om Inomhusklimat i bostäder och andra lokaler t ex skolor, radon i luft och vatten, badvatten vid både utom- och inomhusbad, hygienlokaler (t ex solarier, frisörer), smittskyddsfrågor,

Livsmedel
Tillsyn av livsmedelshanteringen vid livsmedelslokaler i kommunen samt dricksvattenkvalitet i såväl enskilda som allmänna anläggningar.

Övrigt
Miljömålsarbete
Fysisk planering och bygglov, miljöaspekter
Kemikaliehantering
Renhållningsfrågor
Diverse klagomål
Inventering av enskilda avlopp.
 
Byggruppen arbetar med:
Bygglov och andra lov
Anmälan för ej bygglovspliktiga åtgärder
Förhandsbesked och strandskyddsdispenser.
 
På byggavdelningen finns även en person som har hand om bostadsanpassningsbidrag, bidraget kan du som funktionshindrad söka för åtgärder som är nödvändiga för att klara det dagliga livet i hemmet.

Energi- & klimatrådgivaren
Här kan allmänhet, organisationer samt små och medelstora företag få kostnadsfria och opartiska råd om bland annat uppvärmningssystem, energieffektiva lösningar, energianvändning och klimatpåverkan.

 

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Kjell Petersson, förvaltningschef
0278-255 08 
Skicka e-post

Har du en synpunkt, tyck till här!