2017-04-25

snö.jpg

Vintern kom tillbaka till Bollnäs en (förhoppningsvis) sista gång för den här säsongen.

Gatuenheten arbetar för fullt för att göra det så lindrigt som möjligt för dig som trafikant. Vägar och gator samt gång- och cykelvägar kan vara svårframkomliga så ta det extra försiktigt i trafiken - kör sakta och håll avståndet till framförvarande fordon för att minska risken för olyckor.

 

2017-03-13

Sol.jpg

Våren är i antågande och det är dags för Gatuenheten att börja sopa upp grus efter vinterns halkbekämpning.

Arbetet kommer att påbörjas denna vecka. Eftersom det fortfarande kan bli vinterväglag igen så kommer vi inte att finputsa gatorna och vägarna förrän lite längre fram i tiden.

 

2017-01-04

a10.png

Snön faller och Gatuenheten arbetar, tillsammans med entreprenörer, för fullt för att göra det framkomligt för dig som trafikant.

Ta det extra försiktigt i trafiken då det kan vara mycket halt på sina ställen och då sikten är försämrad.

2016-12-01

e5.pngimgres.jpg

1/12-16 har det beslutats om nya gränser för tättbebyggt område i Bollnäs kommun. Det är tättbebyggt område i Bollnäs, Arbrå, Kilafors, Lottefors, Vallsta och Rengsjö. Inom tättbebyggt område är det kommunen som beslutar om hastigheter samt stannande och parkering.

I och med arbetet med nya gränser för tättbebyggt område har kommunen tillsammans med Trafikverket haft ett samarbete för att få till nya hastighetsbegränsningar på vissa sträckor. Inom samtliga tättbebyggda områden i Bollnäs kommun är det 40 km/h som blivit bashastigheten. Sedan finns det avvikelser på vissa platser. 30 km/h förbi låg- mellan- och högstadieskolor samt 60 km/h på större genomfartsleder.

Allt detta arbete har helt och hållet gått i linje med Trafikverkets och Sveriges kommuner och landstings (SKL) hastighetsprogram "Rätt fart i staden", som innebär just det att hastighetsbegränsningarna 50 och 70 tas bort. 

c38.png

Nya gränser för datumparkering inom Bollnäs, Arbrå och Kilafors har även arbetats fram. Gränserna blir desamma som gränserna för tättbebyggt område. Vägmärken sitter vid varje infart till de berörda orterna.

Kartor på områdena finns att se i Svenska trafikföreskriftssamlingen (RDT). Du hittar den via transportstyrelsens hemsida.

 

 

 

a10.png

Nu har vintern kommit på riktigt. Mycket snö har fallit på kort tid och snön fortsätter att falla. Gatuenhetens personal samt externa entreprenörer jobbar dag och natt för att göra framkomligheten för fordons- och gångtrafikanter så bra som möjlig.

Observera att när det snöar oavbrutet så blir det väldigt halt på gator och vägar efter att snöröjning genomförts. Ta god tid på dig och ta det lugnt i trafiken för att undvika olyckor och skador vid halka.

När snövädret slutat kommer halkbekämpning att påbörjas på sträckor och platser där behovet finns.

2016-11-01

c38.png

Snart börjat datumparkeringen i Bollnäs, Arbrå och Kilafors. 1/11 - 15/5 mellan klockan 00-08 får du inte parkera ditt fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer eller på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.

Datumparkeringen är ett förbud som finns för att kommunens gator och vägar ska kunna snöröjas och halkbekämpning ska ske på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vill du få mer information om datumparkeringen så kan du klicka på denna länk.

 

2016-10-28

f24.png

Fredag 28/10 kommer Svevia - i uppdrag åt Infranord - att påbörja ett arbete med spårriktning på Mejerivägen i Bollnäs. Detta kommer innebära att Mejerivägen kommer vara avstängd för trafik mellan väg 83 och Norra Kilaforsvägen under arbetets gång.

Arbetet kommer påbörjas kl 9.00 och väntas pågå till kl 13.00.

Du som trafikant får välja andra vägar för att nå ditt tänkta mål.

 

2016-10-03

c2.png

Måndag 3/10 kommer Helsingevatten påbörja arbetet med att förlänga dagvattenledningen från Alirgatan till Solrosen. Detta kommer medföra att Björkhamregatan måste stängas av för trafik i höjd med Sporthallen. 

Gatuenheten kommer i och med detta bygga en ny gångpassage på samma plats så gatan kommer vara avstängd ungefär en månad tills arbetet är färdigt.

Du som trafikant får välja andra vägar för att ta dig igenom Gärdet.

 

2016-09-21

Nu har anslutningen till Torsbergsgatan från Sjukhusvägen tagits bort. För att komma in till Torsbergsgatan och Nyhedsgatan får man som trafikant nu köra in på Latingatan (ny anslutning öster om gamla anslutningen)

 

2016-09-22

f24.png

Torsdag 22/9 kommer Skanska asfaltera på Sjukhusvägen i Bollnäs mellan väg 50 (83) och upp emot Björkhamregatan. Arbetet kommer påbörjas runt kl 17:00 och pågå troligen hela natten.

Trafiken omleds under arbetets gång.

 

2016-09-01

a20.png

1/9 kommer Skanska utföra fräsning på Sjukhusvägen från Schénströmsrondellen till strax öster om rondellen vid Björkhamregatan. Arbetet kommer ske nattetid och beräknas ta några timmar. Begränsad framkomlighet kommer råda under arbetets gång.

1/9 kommer Skanska även utföra fräsningsarbete på Fabriksgatan mellan riksväg 83 (50) och rondellen vid OkQ8. Under några timmar på natten kommer det vara begränsad framkomlighet så välj om möjligt en annan väg in till Gärdet.

5/9 kommer GMT att bygga en refug på Sjukhusvägen i höjd med Latingatan. Arbetet påbörjas vid 18-tiden och detta kommer resultera i mycket begränsad framkomlighet på platsen.

 

2016-08-24

f24.png

24/8 kommer Infranord utföra arbete med spårriktning i höjd med Norrborn i Bollnäs. Arbetet beräknas pågå mellan kl 8:00-11:30 och medför att trafiken till och från östra delen av Norrborn kommer att dirigeras via Framnäsvägen.

30/8 kommer arbete med spårriktning pågå vid Forsövägen i Arbrå. Arbetet beräknas pågå mellan kl 8:00-15:00. Trafiken kommer att dirigeras om via Idrottsvägen.

31/8 flyttas arbetet till Vallsta och Östernäsvägen. Mellan 9-15 kommer arbetet pågå och det kommer ej vara möjligt att ta sig över järnvägen under arbetets gång.

2016-06-28

vägarbete2.png

Onsdag 29/6 börjar NCC att sänka rännstensbrunnar inför arbetet med att fräsa och asfaltera på riksväg 50 från Växbovägen och vidare upp mot Höglundakorsningen. Då TMA-skydd kommer vara på vägen kan det råda begränsad framkomlighet på sträckan.

Natten mellan torsdag 30/6 och fredag 1/7 påbörjas fräsning och trafiken kommer då att regleras med hjälp av vakter som följer med fräsen.

Kl 16:00 på söndag 3/7 börjar man asfaltera och startar då med Rehnbron. Fram till kl 19:00 regleras trafiken med hjälp av av vakter. Efter kl 19:00 stängs vägen av från riksväg 83 ner till Karlslundskorsningen, trafiken kommer då att hänvisas till Järnvägsgatan.

 

PEAB har även påbörjat ett arbete med nybeläggning av gång- och cykelvägen från Höglunda ner till OKQ8. Begränsad framkomlighet kan förekomma i området.

 

2016-06-07

images

I juni slutför Gatuenheten arbetet med nya hastighetsgränser i Bollnäs kommuns tätorter. Ni som bor på Granberg och i Kilafors kommer alltså snart få nya hastighetsgränser som går i linje med Trafikverkets och SKLs hastighetsprogram "Rätt fart i staden".

___________________________________________________________

v.23 2016-06-07

d6.png

Från och med vecka 23 kommer gång- och cykelvägen från Lillhagavägen och vidare söderut mot tunneln under Nylandsvägen att stängas av för fotgängare och cyklister. Gatuenheten utför markarbete på den aktuella platsen och trafikanter ombeds att välja en annan väg för att nå Hedenområdet. Alternativt kan man gå och cykla genom Övre Brånan och ta Nylandsvägen vidare mot Heden.

Arbetet beräknas ta två veckor.

v.22------------------Nygatan stängs av för fordonstrafik--------------------

c2.png

t22_8.png

Arbetet med Brotorget utökas till Nygatan från vecka 22. Detta gör att Nygatan kommer stängas av från Långnäsvägen till Östra Stationsgatan under arbetets gång. Du som trafikant får välja andra vägar för att nå ditt mål. Ett bra alternativ är att använda Järnvägsgatan och sedan välja parallellgatorna in till de centrala delarna.

Ett par parkeringsplatser utanför Apoteket på Nygatan kommer att tas bort. Detta för att möjliggöra för fordon att vända vid avstängningen.

__________________________________________________________________

2016-05-17

d6

Gång- och cykelvägen norr om Björktjäratjärnen som går ner från Bollevägen håller på att rustas upp. Gatuenheten byter ut massor och lägger på ett nytt bärlager för att förhoppningsvis få gång- och cykelvägen mindre lerig.

Fotgängare och cyklister bör vidta stor försiktighet vid arbetsplatsen och om möjligt välja en annan väg under tiden för arbetet.

 

2016-05-11

vägarbete2.png

Gatuenheten utför många vägarbeten nu. På platser där vägarbete utförs kan det vara svårt att ta sig förbi som trafikant. Du måste vara extra försiktig när du ska passera ett vägarbetsområde - dels för din egen säkerhet men även för vägarbetarnas och ditt fordons säkerhet.

Välj om möjlighet finns en annan väg för att slippa onödiga konflikter i vägarbetsområdet.

Aktuella vägarbeten:

Alirgatan

Brotorget/Nygatan

GC-väg Nylandsvägen

Mobackes/Norra Kilaforsvägen

Skogsvägen

Södra Bäckvägen

Västergatan

 

2016-05-03

vägarbete2

Arbetet med Alirgatan har påbörjats i dagarna. Vi kommer att börja på den östra delen mellan riksvägen och Läroverksgatan. Gatuparkering efter Alirgatan vid Torsbergsskolan kommer inte att vara möjlig då detta kommer vara mitt i arbetsområdet. Parkera din bil på annan gata eller på någon närliggande parkeringsplats.

Du som trafikant måste vara extra uppmärksam och om möjlighet finns bör du välja en annan väg med ditt fordon för att undvika onödiga konflikter i arbetsområdet.

__________________________________________________________________ 

2016-04-28

vägarbete2

Nu påbörjas arbetet med Västergatan i Arbrå. Vägen ska nybeläggas och därför kommer det att vara begränsad framkomlighet på sträckan Stationsesplanaden - Bondegatan. 

För att undvika onödiga konflikter inom arbetsområdet så bör du välja en annan väg om möjlighet finns.

__________________________________________________________________

 

 

Sandupptagning

Nu har Gatuenheten påbörjat arbetet med att ta upp sand från våra gator och vägar. Sanden som använts för halkbekämpning under vintern ska bort och vi kommer till din gata så fort vi kan.

 Tänk på att datumparkeringen fortfarande är gällande. Parkerar du ditt fordon efter gällande bestämmelser så kan vi sopa bort sand och grus enklare och mer effektivt på gatan.

__________________________________________________________________

Trafikinformation

2016-01-27
Till följd av schaktningsarbeten för en ny dagvattenkulvert vid Mobackes kommer Norra Kilaforsvägen tillfälligt att stängas av i några veckor framåt med början 1 februari. Vägavstängningen av Norra Kilaforsvägen mellan Södra Kilaforsvägen och Åkerstavägen kommer under denna tid att tas bort så att trafiken kan åka den sträckningen istället.
Vägavstängning 

2015-12-10
Kommunen har sandlådor och sandhögar på flera hämtställen där privatpersoner utan kostnad kan hämta sand i hinkar för husbehov. Sandlådorna är gröna och vi gör allt vi kan för att de aldrig ska vara tomma.

Här hämtar du:

 • Arbrå: Södra änden av Hälsingegatan vid Naturparken.
 • Bollnäs. Sandlåda utanför Teknik- service och fritidskontoret, Aseavägen 4.
 • Kilafors: Vid gång- och cykelvägen bakom ICA-butiken.
 • Lottefors: Vid återvinningsstationen (sandhög).
 • Rengsjö: Vid pumphuset i Löten vid affären och mack.

För mer information ring 0278-252 16 eller e-posta tekniska.kontoret@bollnas.se

2015-10-28
Nu börjar datumparkeringen!

Kom ihåg att datumparkeringen börjar gälla 1 november.
I Bollnäs kommuns tätorter får du inte parkera ditt fordon på den sida av vägen med jämna husnummer på jämna datum, heller inte parkera ditt fordon på den sida av vägen med udda husnummer på udda datum.
Förbudet gäller 1 november till 15 maj mellan kl 0.00-08.00

Datumparkering råder för att kommunen på ett så snabbt och smidigt sätt som möjligt ska kunna sköta sandning, snöröjning med mera på gator och vägar.

2015-08-18
Örsängesvägen

Gatuenheten har utfört dikning och förstärkningsarbeten på Örsängesvägen, delen Tjädervägen - Renshammarsvägen.

Vägens yta kommer att ligga som grus under vintern, för att sedan beläggas under våren/försommaren 2016.

2015-07-14
Information angående pågående och vilande vägarbeten

Som trafikant är du alltid skyldig att anpassa ditt körsätt och din hastighet efter rådande förhållanden.

Vi inspekterar våra vägar regelbundet, men vi har inte möjlighet att ständigt bevaka alla vägar. Speciellt inte under semesterperioden. När vi får kännedom om trafikfarliga brister är vi skyldiga att varna trafikanterna och åtgärda bristerna så snart som möjligt.

På sträckor med varningsskyltar får du som är trafikant räkna med att vägen är i sämre skick än normalt. Vid vägarbeten måste du vara extra försiktig.

 • Hål och gropar i körbanan kan uppstå snabbt, och oftast får vi kännedom om det först efter att en skada har inträffat. Därför utgår det sällan ersättning för skador som har orsakats av gropar.
 • Det händer att trafikanter tappar last på vägarna eller att föremål av annan anledning hamnar på vägen. Vi har ingen rimlig möjlighet att ta bort föremål som vi inte har fått kännedom om.
 • Inom skyltade vägarbetsområden kan det finnas ojämnheter och löst material på körbanan. Det är något man får räkna med som trafikant.
 • Inom vägarbetsområden händer det att trafikanter kör på väganordningar, skyltar och liknande eller att dessa av någon annan anledning hamnar i vägbanan och hindrar trafiken. Det är omöjligt för oss att ha ständig kontroll på skyltar och anordningar, men vi kontrollerar skyltningen regelbundet.
 • Vägarbeten kan ställa till besvär för dig som trafikant. Det går inte alltid att undvika att skador inträffar, men att utföra vägarbeten kan inte anses vårdslöst i sig.
 • Vi kan inte ansvara för skador som uppstår för att andra trafikanter inte visar hänsyn i trafiken eller inte respekterar skyltar.

Respektera varningsskyltar och framför era fordon så försiktigt som möjligt. Tänk på att det kan finnas vägarbetare på och i vägens närhet. Även under ej ordinarie arbetstid. Anpassa farten efter underlaget och väderleken. Åk inte över gropar och vattenpölar om ni är osäker. Respektera närboendes önskan om att inte framföra fordon i hög hastighet på grustäckta ytor som orsakar stenskott och damm.


Våra gator och vägar underhålls regelbundet. Vintertid handlar det om snöröjning och halkbekämpning och sommarhalvåret arbetas det med sandupptagning och rustning av befintliga vägar med asfalt och utbyte av kantstenar etc.

Torghandel är ett trevligt inslag i gatubilden. Tillstånd för torghandel söks hos Bollnäs kommuns trafikvakt.

Kommunens parker och lekparker är välbesökta och underhålls kontinuerligt.