DROGPOLICY OCH HANDLINGSPLAN

På Bollnäs Kommuns grundskolor arbetar vi för en drogfri miljö. Det är inte tillåtet att inneha, sälja eller använda droger. Det är inte heller tillåtet att vistas på skolan i berusat/drogpåverkat tillstånd. Vår drogpolicy syftar till att förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk av droger. Denna policy bygger på en konkret handlingsplan i kombination av tydliga regler, förhållningssätt och stöd till elever och föräldrar.

Lagstiftning

Lagar talar om vad som gäller för narkotika och vilket ansvar och vilka skyldigheter skolan har:

 • Enligt narkotikastrafflagen är det förbjudet att inneha eller konsumera preparat som är klassad som narkotika. Konsumtion och innehav i små mängder kan ge upp till 6 mån fängelse.
 • Enligt FN:s barnkonvention är skolan skyldig att skydda barn och ungdomar från narkotika .
 • Enligt skollagen ska skolan motverka missbruk av droger.
 • Arbetsmiljölagen föreskriver att skolan ska ha en bra arbetsmiljö och skolan är skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall, bl.a. orsakat av droger.
 • Enligt socialtjänsten har skolan skyldighet att anmäla till socialtjänsten om skolan får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.

Mål

 • Att skapa en trygg arbetsmiljö fri från alkohol, narkotika, doping preparat och tobak.
 • Att förebygga ohälsa.

Strategi

 • Genom förhållningssätt, information och andra förebyggande insatser i form av attityd- och värderingsövningar, kontinuerligt påverka elevernas självkänsla och inställning till användandet av droger.
 • All personal ska kontinuerligt få information och fortbildning i drogfrågor och aktivt arbeta för en drogfri arbetsmiljö.
 • Om drogmissbruk konstateras eller misstänks ska handlingsplanerna genast följas.

Förebyggande arbete

 • Tydlig information till elever och föräldrar om Bollnäs Skolornas drogpolicy.
 • Evenemang för elever och föräldrar som anordnas av skolan eller inom skolans område skall vara drogfria.
 • Information och utbildning till personal.
 • Regelbundet samarbete med polis, socialtjänsten samt fältassistenter i förebyggande syfte.
 • Arbete riktat speciellt till föräldrar i syfte att senarelägga alkoholdebuten hos tonåringar med hjälp av preventions-8programmet ÖPP framtaget av Örebro Universitet.
 • Värderingsövningar kring attityder och förhållningssätt till droger.
 • Noggrann uppföljning av anledning till frånvaro av elevens mentor samt skolans elevhälsoteam.
 • Nattvandrarna genomför föräldravandringar för en tryggare utemiljö på stan i samarbete med fältassistenterna.
 • Skolan är en tobaksfri arbetsplats och om elev under 18 år ertappas med att använda tobak informeras mentorn som kontaktar vårdnadshavare.

Tyck till här!