Frånvaro vid sjukdom ska anmälas i Skolplatsen före kl. 08.30 varje dag barnet är frånvarande till skolplatsen..

SMS- och e-postavisering
Bollnäs kommun erbjuder även SMS- och e-postavisering till er vårdnadshavare. Om ert barn har OGILTIG frånvaro kan ni som vårdnadshavare få besked om detta via SMS eller e-post. Det förutsätter att ni angett ert mobilnummer eller e-postadress till oss via blankett som skickats hem till vårdnadshavare.

Stor frånvaro är ofta ett tecken på ohälsa (kroppslig, själslig eller social) och en inte ovanlig orsak till "misslyckande" i skolan. En väl fungerande hantering av frånvaron är därför en angelägenhet för alla skolor. Nedan följer ett utdrag ur de regler som gäller för den obligatoriska skolan i Bollnäs kommun:

Kontaktlärare/Handledare/Klassföreståndare ansvarar för att följa upp frånvaro, ge återkoppling till elev och vårdnadshavare (ex. i samband med utvecklingssamtal eller vid behov)

Vid beviljad ledighet mer än 5 dagar ska ett skriftligt avtal upprättas med elev/vårdnadshavare om vad som ska göras för att kompensera det han/hon missar under ledigheten. Utan kontrakt ska inte ledighet beviljas.

Upprepad frånvaro. Vid fler än fem frånvarotillfällen/termin ska kontaktlärare (el. motsv.) ha ett föräldrasamtal för att ge återkoppling, efterforska ev. skolproblem och försöka hitta lösningar. En observationstid på en månad följer. Om fler än två frånvarotillfällen sker under observationstiden sammankallar Elevhälsoteamet (EHT) vårdnadshavare och elev för att utarbeta en handlingsplan. Vid medicinsk problematik kan det bli aktuellt med uppdrag åt skolhälsovården att utreda. Vid social problematik kan kontakt med socialtjänsten aktualiseras. Uppföljande EHT-möte bestäms för utvärdering.

Tyck till här!