Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Krisberedskapsveckan 2021
Vaccinera dig mot covid-19! Drop in varje onsdag mellan 15:00-19:00,
Pingstkyrkan i Bollnäs
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

En interpellation ska:

- Vara skriftlig och undertecknad av en ledamot.

- Bör ges in till kommunstyrelsekontoret tio dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellations­svar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.

Den ledamot som har ställt interpellationen ska få del av svaret dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

Ordföranden i en nämnd till vilken interpellationen ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd eller direktionen i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.

En ersättare som har ställt en interpellation vid tidigare tjänstgöring får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.

Debatt med anledning av interpellationen får föras av fler än bara den ledamot som ställt interpellationen och den som svarar på den. Tidsbegränsningen för inläggen följer den generella överenskommelsen, alltså högst 5 minuter för första inlägget, högst 3 minuter för det andra och alla efterföljande inlägg samt högst 2 minuter för replik och genmäle.