Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Inom Flyktingverksamheten arbetar vi aktivt tillsammans med andra verksamheter, organisationer och föreningar för att främja integrationen i kommunen.

Läs Bollnäs kommuns integrationsstrategi här

Har du egna tankar och idéer om hur din verksamhet, förening eller organisation kan bidra till en ökad integration? Kontakta oss!

Ett av Flyktingverksamhetens uppdrag är att ge information om flyktingsituationen och flyktingmottagandet.

Ofta får vi frågor som:

  • Varför ska Sverige ta emot flyktingar?
  • Varför flyr människor till Sverige?
  • Hur är det att komma till ett nytt land?
  • Vilka är det som kommer till Bollnäs kommun?
  • Vilket stöd erbjuder kommunen?
  • Hur kan jag hjälpa till?

Är det här frågor du/ni också undrar över?
Vi kommer gärna till er verksamhet, företag, skola, organisation eller förening för att berätta mer och svara på era frågor.

Kontakta oss för mer information!

Integration sker genom ökad förståelse för andra och genom möten mellan människor. I samarbete med andra aktörer satsar vi på att skapa och utveckla mötesplatser, både i egen och andras regi.

Vi driver Mötesplats Gärdet som består av två kvarterslokaler på Polacksgatan 6 och Polacksgatan 8. Dessa lokaler lånar vi ut till verksamheter, föreningar och organisationer för aktiviteter som främjar integration.

Följ gärna Mötesplats Gärdet på Facebook

Inom Flyktingverksamheten arbetar vi med projekt. Detta gör vi för att möjliggöra för oss själva och andra att prova olika idéer för att hitta arbetssätt som ökar integrationen i vår kommun.

Har du egna tankar och idéer om hur din verksamhet, förening eller organisation skulle vilja arbeta för integration genom projekt?

Möjlighet finns att antingen ansöka om medel hos oss för ett eget projekt eller söka medel tillsammans med oss för ett gemensamt projekt.

Kontakta oss!

 

 

 

Samverkan är en förutsättning för lyckad integration. Flyktingverksamheten ingår därför i flera nätverk.

Pussel
Nätverket Pussel skapades under den stora flyktingvågen år 2015 för att samordna de insatser som görs inom kommun och civilsamhälle för flyktingar och för en ökad integration. I Pussel ingår Flyktingverksamheten, Röda korskretsarna i Arbrå, Bollnäs och Kilafors, Svenska kyrkan, Föreningsalliansen och Rädda barnen. Nätverket är öppet för alla föreningar och organisationer som arbetar med flykting- och integrationsfrågor.

Kontakt
Sandra Tynell, Flyktingverksamheten
E-post: sandra.tynell@bollnas.se
Tfn: 0278-253 67

 

Bollnäs Internationella Nätverk
I detta nätverk ingår flera av de etniska och kulturella föreningar som finns i Bollnäs kommun. Syftet med nätverket är att gemensamt stötta nyanlända och andra med utländsk bakgrund för en ökad integration. Inom nätverket lyfts gemensamma frågor och utmaningar.

Kontakt
Sandra Tynell, Flyktingverksamheten
E-post: sandra.tynell@bollnas.se
Tfn: 0278-253 67

 

FQ-nätverk
Inom länet finns ett nätverk för chefer inom flyktingmottagande, ett nätverk för tjänstemän inom länets kommuner som arbetar med flyktingmottagande och ett nätverk för integrationsstrategiska frågor. Inom nätverken delas erfarenheter och länsövergripande frågor lyfts. Flyktingverksamheten i Bollnäs kommun ingår i båda dessa.

Kontakt
Elsa Matteoni, Flyktingverksamheten
E-post: elsa.matteoni@bollnas.se
Tfn: 0278-256 99

 

 

Flyktingverksamheten kan via § 10 (SFS 2010:1122) bevilja medel som gör det möjligt för ideella organisationer, föreningar, kommunala verksamheter och andra aktörer (dock ej privatpersoner) att utveckla och stärka integrationen i kommunen genom projekt/insatser.

Här hittar du mer information om § 10-medel och hur du ansöker:

Utlysningsperioder

Det finns fyra utlysningar under året så länge det finns tillgång till medel.

Sista ansökningsdag för perioderna är:
Period 1: 2020-02-14
Period 2: 2020-05-15
Period 3: 2020-08-14
Period 4: 2020-11-13

Beviljade projekt under 2020:

Värdegrundsprojekt
Kommunens alla femåringar bjuds in till Kulturskolan för att genom kultur arbeta med olika värdegrundsfrågor. Projektet har pågått under några år och några teman har varit vänskap, kärlek, känslor, integritet och miljö. Under år 2020 kommer de att fokusera på Barnkonventionen.

Projekttid: 2018-09-01--2020-06-01

Kontakt
Katharina Håkansson, Kulturenheten
E-post: katharina.hakansson@bollnas.se
Tfn: 073-270 66 92


På turné

Detta projekt arbetar med utvecklingsarbete för att aktivt möjliggöra att flera nyanlända barn och ungdomar hittar till Fabriksgatan 10 med Fritidsbanken som har blivit en viktig och betydande mötesplats med mångfalds- och inkluderingsarbete av nyanlända. Fokus kommer även att vara matchning av nyanlända. Inom projektet arbetar man också med föreningsbesök samt besöker skolor för att bland annat sprida information om Fritidsbanken.

Projekttid: 2020-01-01--2020-05-31

Kontakt:
Tony Croon, Bollnäs GIF Fotboll
E-post: kansli@bollnasfotboll.se
Tfn: 070-211 40 13


Föreningslivet skapar möjligheter
Ett projekt där nyanlända matchas med en organisation eller aktivitet som är anpassad till de behov och önskemål som finns hos individen. Detta ger möjlighet till stärkt språk, hälsa och ökat nätverk, vilket i sin tur kan stärka inträdet på arbetsmarknaden. Själva matchningen sker med hjälp av en  föreningssamordnare som jobbar uppsökande gentemot civilsamhället och kommunen som möter nyanlända i sitt arbete. Föreningen får en ersättning om 1500 kr per deltagare och aktivitetsserie.

Projekttid: 2020-01-01--2020-05-31

Kontakt:
Linda Wallberg, Föreningsalliansen
E-post: linda.wallberg@foreningsalliansen.com
Tfn: 072-513 22 35

 

Nattfotboll - pausat tillsvidare pga Covid-19
Under ett flertal tillfällen kommer Föreningsalliansen, tillsammans med bland annat Bollnäs Bostäder, Bollnäs kommun och Rotary anordna nattfotboll på Sporthallen för barn och ungdomar i åldern 10-20 år. Syftet med nattfotbollen är att integrerar ungdomar, motverka kriminalitet, droger och skadegörelse. Man vill förmedla glädje och gemenskap, fysisk aktivitet, gruppdynamik, sunda värderingar, attityder och tydliga regler samt bryta barriärer mellan bostadsområden och grupperingar. Barn och unga är även välkomna även om man inte vill spela fotboll då det under dessa kvällar finns möjlighet att fika, spela spel, ladda sina telefoner och bara umgås. Vuxennärvaro är viktigt och föräldrar och andra vuxna är självklart välkomna! För mer information, följ Föreningsalliansen på Facebook.

Projekttid: 2020-01-01--2020-10-31

Kontakt:
Tony Croon, Föreningsalliansen
E-post: tony.croon@foreningsalliansen.com
Tfn: 070-211 40 13


Hälsa för alla
I detta projekt arbetar Gävleborgs Idrottsförbund med folkbildning och fysisk aktivitet för att bidra till lärande och rörelse. Inom ramen för folkbildningen lär deltagarna sig om idrottens värdegrund där demokrati och delaktighet, glädje och gemenskap, allas rätt att vara med är viktiga hörnstenar. Ämnen som tas upp är jämställdhet, ledarskap, föreningskunskap, kost och motionsvanor. Utöver lärandet ges deltagarna möjlighet att genom fysisk aktivitet lära känna sin kropp, blir starkare, smidigare och rörligare.

Projekttid: 2020-01-01--2020-12-31

Kontakt:
Afaf Radhison, Gävleborgs Idrottsförbund
E-post: afaf.radhison@rfsisu.se
Tfn: 070-871 53 10

Vägen in - pausat tillsvidare pga Covid-19
Ett projekt som ska utveckla Mötesplats Gärdet genom att hålla öppet dagtid för boende på Gärdet samt anordna språkfrämjande studiecirklar kvällstid som till exempel Språkkafé, datahjälp och handarbetskvällar.

Projekttid: 2020-03-01--2020-05-31

Kontakt:
Hiwa Kasem, Studiefrämjandet Gävleborg
E-post: hiwa.kasem@studieframjandet.se
Tfn: 070-327 95 53


Könsstympning
I detta projekt arbetar Somaliska kvinnoföreningen för att motverka könsstympning och att hjälpa flickor och kvinnor som är könsstympade. 98 % av flickor och kvinnor i Somalia könsstympas och i projektet vill man förmedla kunskap och arbeta förebyggande mot könsstympning. Detta kommer att ske genom diskussioner och föreläsningar. En av föreläsningarna kommer att rikta sig till allmänheten och även till professioner som möter flickor och kvinnor som riskerar eller redan har utsatts för könsstympning. Denna föreläsning sker i samverkan med Flyktingmottagningen.

Projekttid: 2020-03-01--2020-04-30

Kontakt:
Hussein Said, Somaliska kvinnoföreningen
E-post: xussaid@hotmail.com
Tfn: 073-977 06 86