Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Nästan 25 % av Sveriges våtmarker har försvunnit till följd av bland annat utdikningar i skogsbruket och sjösänkningar. Våtmarken har viktiga funktioner som att binda och lagra kol, motverka översvämningar och torka, rena vatten och bidra med biologisk produktion och livsmiljöer för flera djur- och växtarter. En stor mängd arter är beroende av våtmarker som livsmiljö och hela 19 % av Sveriges rödlistade arter återfinns i olika typer av våtmarker. Mellan 2018-2021 gör regeringen en storsatsning på landets våtmarker. 200 miljoner delas ut inom LONA, Lokala naturvårdssatsningen. Syftet med våtmarkssatsningen är att öka tillskottet till grundvattnet och stärka naturens egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflödena. Bollnäs kommun har i dagarna beviljats bidrag från LONA:s våtmarkssatsning för två våtmarksprojekt. Den första etappen består av att ta fram underlag och åtgärdsplaner för långsiktigt hållbara våtmarker.

Mödänge

Mödänge var tidigare en av Bollnäs kommuns främsta och mest välbesökta fågellokaler. Våtmarksområdet håller på grund av flera orsaker på att växa igen och förlora sina värdefulla funktioner. Projektet som drivs i samarbete med markägare och Naturskyddsföreningen ämnar ta fram en åtgärdsplan för att restaurera våtmarken och återfå ett rikt djur- och växtliv samt de vitala ekologiska funktionerna som är knutna till välmående våtmarker.

Bollnäs stad

I år har vi sett tydliga exempel på de ökade variationer med höga vattenflöden och torra perioder som ett förändrande klimat förväntas bära med sig. Genom projektet i Bollnäs tätort ska åtgärdsplaner för våtmarksområden vid Björktjäratjärn och Heden (mellan Bollnäs sjukhus och Nyhamre) tas fram. Genom att utveckla våtmarksområden förhöjs naturens egna vattenhushållande förmåga och staden får en ökad motståndskraft mot både översvämning och torka. Våtmarkerna ökar också den vattenrenande förmågan vilket kommer bidra med att den idag höga näringsbelastningen på Björktjäratjärn och Vågen minskar.

Vid funderingar maila: sofie.zetterlund@bollnas.se

Mödänge under vårflod. Fotograf: Klas Persson, Ödmården filmproduktion.
Mödänge under vårflod. Fotograf: Klas Persson, Ödmården filmproduktion.

Lokala Naturvårdssatsningen