Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Planförslagets syfte är att möjliggöra för uppförande av nya verksamheter, däribland en bandyarena, samt skapa ett nytt stadsrum i centrala Bollnäs.

Planområdet är 4,5 ha stort och utgörs av fastigheterna Bro 4:4 och 4:1 samt Heden 4:117 i centrala Bollnäs.

Vi vill samråda med sakägare samt med de myndigheter, organisationer och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget.

Samrådstid: 21 maj till 24 juni 2018

Samrådsplats: Kundcenter vid Stadshusets huvudingång. Detaljplanen finns även på kommunens hemsida, www.bollnas.se

Eventuella skriftliga synpunkter ska ha inkommit till Bollnäs kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 821 80 Bollnäs, senast den 24/6 2018. Synpunkter kan även lämnas till samh.bygg@bollnas.se, ange diarienummer; MBN 16-6433. Upplysningar lämnas på telefon 0278-25118 av Bashir Hajo.

Samrådsmöte hålls i Sessionssalen på stadshuset den 4 juni kl 18 där planförslaget presenteras och du sen kan ställa frågor.

Välkommen!

Samhällsbyggnadskontoret

Till detaljplanen