Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Den 15 maj beslutade Länsstyrelsen Gävleborg att bilda Naturreservatet Viks gammelskog. Naturskogsområdet ligger i Skabbergets nordsluttning väster om Katrineberg och omfattar 15 hektar. Området skyddas med anledning av den äldre naturskogsartade barrskogen med träd av olika åldrar med god förekomst av död ved. Bland de upp emot 200 år gamla barrträden återfinns rödlistade arter som tallticka, garnlav, lunglav, knärot och tretåig hackspett.

Viks gammelskog skyddades genom arbetssättet Nya komet på initiativ av markägaren. Arbetssättet innebär att du som ägare av mark med höga naturvärden kan ta initiativet till att skydda din egen skog.

Mer information om både reservatet och Nya komet hittar ni här.