Hur lång tid tar det att få ett bygglov egentligen?!

Den 15 maj beslutade Länsstyrelsen Gävleborg att bilda Naturreservatet Viks gammelskog. Naturskogsområdet ligger i Skabbergets nordsluttning väster om Katrineberg och omfattar 15 hektar. Området skyddas med anledning av den äldre naturskogsartade barrskogen med träd av olika åldrar med god förekomst av död ved. Bland de upp emot 200 år gamla barrträden återfinns rödlistade arter som tallticka, garnlav, lunglav, knärot och tretåig hackspett.

Viks gammelskog skyddades genom arbetssättet Nya komet på initiativ av markägaren. Arbetssättet innebär att du som ägare av mark med höga naturvärden kan ta initiativet till att skydda din egen skog.

Mer information om både reservatet och Nya komet hittar ni här.

Anslagstavla
puff bygglov
puff lovverksamhetsbidrag
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se