Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.

Under våren har alla skolhuvudmän, kommunala och fristående, i Bollnäs kommun granskats av Skolinspektionen. 

För de kommunala skolorna Arbrå, Kilafors och Alirskolan har inspektionen lett till en del förelägganden, några med ett vitesbelopp. Dom föreläggandena handlar om att vi behöver ha bättre rutiner för att tillräckligt snabbt utreda om elever behöver särskilt stöd i form av åtgärdsprogram. Våra lärare anpassar dagligen utbildningen för eleverna i skolan med målet att alla elever ska nå så långt de kan utifrån sina förutsättningar. Om det inte räcker krävs extra anpassningar, om det i sin tur inte är tillräckligt ska eleven få särskilt stöd i form av åtgärdsprogram. Att få ett föreläggande med vite innebär att Bollnäs kommun kan bli tvungen att betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid. Några av skolorna har också fått förelägganden inom områdena trygghet och studiero och åtgärder mot kränkande behandling.

- Vi ska naturligtvis åtgärda de brister som Skolinspektionen lyft upp så snabbt vi bara kan, vi har fullt fokus på detta. Vi behöver förbättra våra rutiner i skolorna och förvaltningen. Det arbetet är påbörjat sedan tidigare. Genom inspektionsbesluten har vi fått en tidsgräns när våra åtgärder måste vara klara. Bollnäs kommun arbetar systematiskt med kvalitetsarbete; politiken får kontinuerliga uppföljningar och ger mål och uppdrag för vårt förbättringsarbete. Vi vet vilka åtgärder som behövs och vi har både kraften och förmågan att genomföra dom. Men det gör att vi kommer att behöva prioritera ännu tydligare vad vi lägger vår tid på i skolan, poängterar Kajsa Mellner Daxberg, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

- Det är i grunden positivt att vi får reda på vad Skolinspektionen anser att verksamheten inte lyckats med men även vad vi är bra på. Det gör det enklare för oss att prioritera och det ger i sin tur en bättre skola för våra barn. Skolan är en bransch som har hög förändringstakt och vi är stolta över det arbete skolorna gör. Det tar tid att reda ut vad som brister i rutinerna och innan vi kan se resultaten av de åtgärder som redan gjorts, men vi kommer nu att arbeta med att åtgärda de brister som finns inom utsatt tid. Sedan förra granskningen 2014 noterar Skolinspektionen förbättringar i Bollnäs kommuns skolverksamhet och det känns extra positivt, det är ett resultat av vårt systematiska kvalitetsarbete vi arbetar med, säger Kristoffer Lindberg, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Vad beror det på att vi inte har tillräckligt bra rutiner?
- Det finns inget enkelt svar. Regelverken kring utbildning ändras ganska ofta numera och det beror på att varje elevs rätt till undervisning är mycket stark i lagstiftningen. Här gäller att hänga med och skapa både rutiner och arbetssätt, men också uppfylla kraven på dokumentation och utredningar. Det är det här som vi överlag behöver förbättra. Därför har vi under hela det här läsåret gjort utbildningsinsatser för rektorer och lärare. Det kommer vi att fortsätta med. Vi har klarat många utmaningar sedan den förra inspektionen. Bollnäs har tagit emot över 200 nya elever i kommunens skolor. Många av dom kom som nyanlända flyktingar till oss 2015-2016 och det innebar förändringar, dels i elevgrupperna, men också nya regelverk och ett behov av nya arbetssätt för lärarna. Vi behöver också använda specialkompetenser i skolan bättre, kunskaper i specialpedagogik behöver finnas i alla skolor, men det har varit svårt för oss att rekrytera specialpedagoger, säger Kajsa Mellner Daxberg.

Skolinspektionen deras uppdrag
Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god utbildning i en trygg miljö. Om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen fatta beslut om ett föreläggande. I ett föreläggande står det vilka brister som måste åtgärdas, och vilka krav Skolinspektionen ställer på huvudmannen, alltså den som driver verksamheten. Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas.

Skolinspektionen har tillsyn av Sveriges samtliga skolor och förskolor ungefär var tredje år. Denna gång granskade sex olika områden: Särskilt stöd, Undervisning och lärande, Bedömning och betygsättning, Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, Förutsättningar för lärande och trygghet, Styrning och utveckling av verksamheten.

www.skolinspektionen.se