Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Detaljplan för del av Ljungheden 3, Bollnäs kommun, Gävleborgs län.

Miljö- och byggnämndens beslut den 19 april 2017§ 47 om att anta ovanstående detaljplan har vunnit laga kraft den 11 juni 2018.

Länsstyrelsen Gävleborg beslöt den 2 maj 2017 att inte ta upp kommunens beslut till överprövning enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen. Planen har sedan överklagats upp till Mark-och miljööverdomstolen, som 11 juni 2018 beslutade att inte ge prövningstillstånd. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft 11 juni 2018.

Den som vill ha ersättning för skador p g a ovanstående detaljplan enligt 14 kap Plan- och bygglagen (2010:900) måste väcka talan om det till mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum detaljplanen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Miljö- och byggnämnden