Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

SCB publicerar definitiva uppgifter för helåret i mitten av februari.

Invånarantalet har under 2018 preliminärt ökat med 76 personer. 2017 minskade invånarantalet med 11 personer. Det preliminära antalet invånare var 26 994 sista december 2018.

Antalet födda är 327 och det är det högsta antalet födda sedan 1992. Om kommunen hade samma födelsetal som riket skulle det födas ca 265 barn per år.
Antalet döda är 298 och det är väsentligt färre än beräknat utifrån invånarnas åldersstruktur och förväntade medellivslängd.
Antalet inflyttade är 1 120 och det är färre än de senaste åren.
Antalet utflyttade är 1 073 och det är också färre än de senaste åren.

Under 2014 till 2016 ökade invånarantalet kraftigt, främst på grund av stor flyktinginvandring till Sverige. Utvecklingen vände nedåt 2017 och under de tre första kvartalen 2017 minskade invånarantalet med 78 personer. Sista kvartalet 2017 blev det återigen en ökning, främst på grund av minskad utflyttning. Fram till juli 2018 fortsatte invånarantalet att öka, men de senaste månaderna har invånarantalet sjunkit. Det senaste kvartalet är det framförallt inflyttningen som minskat.
Jämfört med 2017 har både antalet inflyttade och utflyttade minskat. Inflyttade från utlandet har sjunkit kraftigt 2018 jämfört med åren innan. Flyttnettot 2018 är på samma nivå som 2017.

Både födelse- och dödstalen avviker i positiv riktning jämfört med de förväntade utfallen. Ett ”normalår” beräknas födelsenettot (skillnaden mellan antalet födda och döda) vara ungefär minus 60 personer, men 2018 var det plus ca 29 personer. Detta gör att invånarantalet ökar 2018.

Det är svårt att säga hur utvecklingen blir framöver. Fortsätter den utveckling vi sett de senaste månaderna, minskar sannolikt invånarantalet under 2019.

 

I bifogad fil finns tabeller med utvecklingen de senaste åren för kommunen m.m..

 

Clas Olsson
Ekonomikontoret
Bollnäs kommun
Tfn 0278-251 43