Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Behöver du hjälp
att boka tid för
vaccination?
Få hjälp med bokning på
olika språk!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Under hösten 2018 utförde vi en kartläggning om hur det är att leva och bo i Bollnäs kommun. Vi har fått stor hjälp av många av kommunens invånare som svarat på enkäter och deltagit i fokusgruppsamtal. Vi har nu färdigställt rapporten och kartläggningen visar att en återkommande faktor i fokusgruppsamtalen är upplevelsen av att Bollnäs kommun är vacker, att naturen är en stor tillgång och att människorna känner sig trygga här. Flera ungdomar uppger att de kommer flytta från kommunen när det är dags att studera, men också att de planerar att flytta tillbaka när det är dags att bilda familj. Bland ungdomarna finns också önskemål om förbättrade möjligheter att kunna förflytta sig inom kommunen, eftersom även de som bor utanför centralorten vill ha enklare tillgång till staden.

En del som ses behöver utvecklas är arbetsmarknaden. Människor som bor i kommunen ser att det finns få enkla arbeten och det finns få kvalificerade arbeten och att det därför är svårt att behålla ungdomar på orten. En annan bild som vuxit fram under kartläggningen är sambandet mellan utbildningsnivå och utsatthet. De individer som tillhör den grupp med lägst utbildningsnivå har svårt att få arbete, de har tillgång till endast en del av bostadsbeståndet, de har lågt valdeltagande och deras barn har större svårigheter att uppnå kunskapskraven i skolan.

Bollnäs kommun, liksom många andra kommuner i Sverige, står inför utmaningar inom flera områden. Inom de kommunala verksamheterna, andra myndigheter och bolag pågår dock ett ständigt arbete för att förbättra livssituationen för invånarna. Likaså inom de kraftfulla civila och ideella organisationer som stävar efter att förbättra invånarnas livssituation genom att arbeta för att ge människor ett sammanhang.

Kartläggningen kan komma att användas som underlag för framtida arbeten och även som en ögonblicksbild över hur det 2018 var att leva och bo i Bollnäs kommun. Vi vill tacka alla som hjälpt oss med underlaget genom att delta i fokusgruppssamtal och enkäter. Stort tack!