Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Krisberedskapsveckan 2021
Vaccinera dig mot covid-19! Drop in varje onsdag mellan 15:00-19:00,
Pingstkyrkan i Bollnäs
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

SCB har publicerat definitiva befolkningsuppgifter för helåret 2018.

Invånarantalet har under 2018 ökat med 73 personer. 2017 minskade invånarantalet med 11 personer.

Totalt var det 26 991 invånare i kommunen 31 december 2018.

Antalet födda är 327 och det är det högsta antalet födda sedan 1992. Om kommunen hade samma födelsetal som medelvärdet för riket skulle det födas ca 265 barn per år.

Antalet döda är 300 och det är väsentligt färre än beräknat utifrån invånarnas åldersstruktur och förväntade medellivslängd.

Antalet inflyttade är 1 130 och det är färre än de senaste åren.

Antalet utflyttade är 1 085 och det är också färre än de senaste åren.


Under 2014 till 2016 ökade invånarantalet kraftigt, främst på grund av stor flyktinginvandring till Sverige. Utvecklingen vände nedåt 2017 och de tre första kvartalen 2017 minskade invånarantalet med 78 personer. Sista kvartalet 2017 blev det åter igen en ökning, främst på grund av minskad utflyttning. Fram till juli 2018 fortsatte invånarantalet att öka, men de senaste månaderna har invånarantalet sjunkit. Sista kvartalet 2018 är det framförallt inflyttningen som minskat. 

Jämfört med 2017 har både antalet inflyttade och utflyttade minskat. Inflyttade från utlandet har sjunkit kraftigt 2018 jämfört med åren innan. Flyttnettot 2018 är på samma nivå som 2017.

Både födelse- och dödstalen avviker i positiv riktning jämfört med de förväntade utfallen. Ett ”normalår” beräknas födelsenettot (skillnaden mellan antalet födda och döda) vara ungefär minus 60 personer, men 2018 var det plus 27 personer. Detta gör att invånarantalet ökar 2018.

 

xlsxI bifogad fil finns tabeller med utvecklingen de senaste åren för kommunen.

 

Clas Olsson
Ekonomikontoret
Bollnäs kommun
Tel 0278-251 43