Har du frågor om Covid-19?

Förra veckan rapporterades det om spår efter ett vildsvin på Granberg. Vildsvinet är fortfarande en ovanlig art i Bollnäs kommun men då och då görs observationer.

Nationellt har antalet vildsvin ökat kraftigt de senaste årtiondena. Detta har lett till en ökning av skador på jordbruket och antalet trafikolyckor med vildsvin inblandade.

Vid observationer finns åtgärder som minskar risken att vildsvin kommer in och orsakar skada i er trädgård. Fågelmatning som lämnar spår på marken bör undvikas för tillfället. Öppna komposter och andra eventuella källor till mat kan med fördel hägnas in eller tillfälligt plockas bort. Uppkommer det problem med till exempel skador på grödor eller i trädgård i detaljplanerat område kan kommunen kontaktas. I övriga fall kontaktas jakträttshavare och/eller markägare.

För att öka kunskapen om vildsvinsbeståndet i vårt län kan observationer rapporteras in till länsstyrelsen. Vid jakt av vildsvin bör avskjutningar rapporteras på www.viltdata.se.