Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Idag har kommunstyrelsen beslutat att ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att planlägga området mellan resecentrum och SJ-området (Bro 4:4 med flera) så att områdena binds samman och så att det på ett naturligt sätt sker en fortsättning på utvecklingen kring resecentrum.

- Utvecklingen av Bollnäs nya resecentrum och planerna för Bro 4:4 skapar många positiva effekter eftersom det ger en funktionell tillgång till SJ-området där potentialen för en långsiktig hållbar stadsutveckling är stor. Att planlägga området har stor betydelse för att möjliggöra en positiv och modern stadsutveckling på området med bland annat kontor, handel, bostäder och pendlarparkeringar med mera, säger Marie Centerwall, kommunalråd i Bollnäs kommun.

Bild webb

Att ta fram en detaljplan för området tar minst ett år.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan beskriver och anger ramarna för vad som får byggas inom ett visst mark- och/eller vattenområde. Varje detaljplan ska ge en samlad bild av hur kommunen tänker sig att marken- och vattnet inom planområdet ska förändras eller bevaras. Detaljplaner upprättas oftast inom tätbebyggda områden och ligger som underlag vid bygglovsprövning.
Under detaljplanearbetet vägs både enskilda och allmänna intressen samman. Sakägare och medborgare har möjlighet att under samråd och eventuell granskning vara med och påverka innehållet i detaljplanen.

Läs mer om detaljplaneprocessen