Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Just nu pågår BOLLNÄS PRIDE. Prideprogrammet består bland annat av föreläsningar, musik, dans, glittergala, samtal och plakatverkstad. På lördag är det prideparad där alla får möjlighet att visa sitt stöd för alla människor rätt till lika värde. Passa på att delta i prideprogrammet! Läs mer på bollnaspride.se

Bollnäs kommun som arbetsgivare tycker att det är ett bra och viktigt initiativ och vi ställer oss bakom budskapet. 

Vi flaggar såklart under prideveckan och den digitala genomfatsskylten på Gärdet ser ut så här:Här är ett utdrag ur vår arbetsmilöpolicy: 

”Som arbetsgivare arbetar vi för ett jämlikt arbetsliv, där alla medarbetare erbjuds samma möjligheter oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.

Vi ska främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet och ha ett inkluderande arbetssätt där vare sig diskriminering, trakasserier, mobbing eller kränkande särbehandling förekommer.

Ingen form av diskriminering, trakasserier, mobbing eller kränkande särbehandling mot en medarbetare eller grupp accepteras. Att bemöta varandra med respekt skall vara vägledande i allt arbete och alla relationer. Chefer har ett särskilt ansvar när det gäller att främja likabehandling och förebygga, uppmärksamma och hantera diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling och mobbing.”