Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Det här är vår redovisning på hur Bollnäs kommuns beviljade statsbidrag från Kulturrådet har använts. Ansökan har gjorts av Barn- och utbildningsförvaltningen i samråd med Kulturenheten och projektet har omfattat alla elever i årskurs 1, 4, och 7 i samtliga av kommunens grundskolor. Totalt 659 elever.

Syftet med bidraget är att öka de professionella kulturaktiviteterna i skolan, med betoning på elevernas egna skapande. Projektet ska också ge den medföljande skolpersonalen fler arbetssätt och metoder för att utveckla undervisningen. Aktiviteterna är tänkta att stimulera elevernas kreativitet och ge dem tillgång till en större bredd av konstnärliga uttryckssätt.

Jämlikhet och alla människors lika värde är några av Kulturrådets viktiga principer och budskapet har genomsyrat hela projektet. Aktiviteterna har anpassats för att alla skall känna sig inkluderade oavsett kön, funktionsvariation, kultur, språkkunskaper, könsuttryck eller sexuell läggning.

Vi hoppas projektet gett våra elever en ökad förståelse för att ”Alla är olika men lika bra”, vilket också varit vårt samlingsnamn för Skapande skola i kommunens skolor under föregående läsår.

Årskurs 1: Dans- och rytmikövningar på temat cirkus
En professionell dansare och en danslärare har tillsammans genomfört en kort dansföreställning som introduktion till elevernas egna dans- och rytmikövningar på temat cirkus, under två dagar. Det har varit en mycket uppskattad aktivitet bland eleverna;

”Det vi lärt oss kan vi använda på gympan, på rasten, på fritids och som pausgympa när vi behöver röra på oss i klassrummet. Vi älskade det och vill göra en riktig show och visa upp för alla”, säger elever.

”Efter att ha gjort detta och tittat på de som var här och andra kompisar i gruppen, har eleverna vågat sig på mera rörelser och att delta i flera andra aktiviteter vi har här på skolan. Kulturaktörerna fångade upp även de elever som i vanliga fall inte deltar så aktivt. Många elever blommade ut och vi såg en helt annan sida då de vågade ta för sig”, säger flera pedagoger.

”Genom improvisationer och gestaltningar visade kulturaktörerna att man kan vara olika, men ändå bli accepterad. Mycket bra, eleverna kunde lätt förstå innebörden. Det var väldigt ”nyttigt” för många elever att få se eller testa drama, olika känslor, feminina och maskulina cirkuskläder och om du är tjej kille, eller annat det spelar ingen roll”, säger medföljande personal.

”Allas lika värde fanns hela tiden med i bakgrunden, som en röd tråd, vilket jag tror gjorde att eleverna fick med sig väldigt mycket av, utan att tänka på det. Blev en naturlig del istället för att en lärare står och pratar om hur man ska vara mot varandra. Bra att kunna ta in med alla sinnen”, säger lärare.

”Önskar mer av likande aktiviteter. Det är bra för elever som har svårt att förklara sig i ord. Våra elever fick lära känna sig själva genom känslomässiga inlevelser, reflektion och insikter. Det kan också stärka självförtroendet och få dem att våga agera och prata inför gruppen”. säger några rektorer. 


Film från en av aktiviteterna i årskurs 1 på Kilafors skolan och Nyhamre skola.

Årskurs 4: forumteater och värdegrundsövningar
En dramapedagog har under två halvdagar genomfört forumteater och värdegrundsövningar tillsammans med eleverna, där de dramatiserat olika handlingar. I övningarna har de fått utveckla sin fantasi, förmåga att uttrycka sig, kommunicera och ta ställning i olika dilemman. Eleverna har fått större insikt i vilken betydelsen av kroppsspråk, attityd och ordval har vid kommunikation. De har fått träna på samarbete i grupp och förståelsen av vad som sker, från ord till handling.

”Det kändes konstigt men kul att spela teater, arga sköldpaddan var superkul. Det här borde ju finnas med på schemat. Istället för att prata högt så kan man visa mer med kroppsspråk vad man menar. Man kan kanske använda metoden när man har ”spring i benen” för att lära sig på annat sätt än att bara läsa. Vi kan använda det vi lärt oss för att lösa bråk på rasterna. Det blev mycket bra prat efteråt om utanförskap och hur man tillsammans kan motverka det. Samarbetsövningarna var väldigt roliga”. säger eleverna.

”Att t.ex. få prova på att vara den som är utsatt/ledsen/arg genom forumteater har gjort att eleverna ibland tänker tillbaka och kan reflektera över varför någon beter sig på ett visst vis. Det blev tydligt för dem. De kan vid eftertanke välja ett annat sätt att agera, inte alltid men vissa gånger”, säger lärare.

”Lärorikt! Dramapedagogen fick med sig alla eleverna på ett bra sätt. Han ”läste” av dem och var så bra på att se vilka som behövde en liten peppning och vilka som behövde få se först. Elever man trodde skulle ha svårt att vara med, fungerade jättebra i gruppen. Det var tydligt och fokuserat. Fantastiskt att se att alla klarade av att samarbeta och att alla var delaktiga , säger medföljande personal.

”Vi kan använda metoderna och arbetssätten vid våra värdegrundsdagar; när vi arbetar fram likabehandlingsplanen (Plan mot kränkande behandling), vänskapsveckan, elevskyddsutbildning, rastaktiviteter och i samband med teambuilding”, säger flera rektorer.

En skola har redan börjat använda arbetssättet i förebyggande syfte och när det uppstått konflikter. Då har övningarna varit till hjälp. De har även använt metoden vid t.ex. uppstart av grupparbeten i olika ämnen för att skapa en trygg grund, vilket har förenklat det fortsatta samarbetet.

Årskurs 4 i en ring på golvet
Gruppövning i årskurs 4 på Kilaforsskolan

Årskurs 7: forumteater
Dramapedagogen har även gjort en forumteater/värdegrundsövning på 2 timmar i åk 7. Eleverna fick gå igenom 18 utvalda rättigheter i FN:s Barnkonvention. I små grupper fick de komma överens om att ta bort 8 rättigheter i taget. Den rättighet som ingen grupp i kommunen tog bort, var: ”Rätten att inte bli diskriminerad på grund av kön, religion, ursprung, sexuell läggning, funktionsvariation t.ex. De samtalade kring vad den rättigheten kan innebära för olika personer och vem kan egentligen bevaka och upprätthålla att innehållet efterföljs och vilket ansvar har var och en? Eleverna har även fått reflektera kring vilken roll de har i gruppen, är det en förväntad roll, tagen eller tilldelad roll? Vill jag ha den rollen och vad kan jag göra om jag inte vill ha den.

”Värdegrund är livet. Vi kan använda metoden t.ex, när vi har klassråd, värdegrundsdagar och på elevråd mm”, säger elever.

”Jättebra, han fångade elevernas uppmärksamhet och fick igång intressanta diskussioner”, säger en medföljande personal.

”Metoden kan användas som värderingsövningsmaterial. På SO lektionen har liknande gjorts efter inspiration från Skapande skola”, berättar en lärare.

”Jag har sett ett ökat självförtroende på individnivå, där elever fått visa på ett annat sätt att de kan något. De har lyssnat på varandras förslag och tankar och fått ökad förståelse för varandra. Inget har varit rätt eller fel, utan jag har frågat om fler tänker så och om det finns andra förslag eller perspektiv på situationen”, säger dramapedagogen. Han har fortsatt kontakt med en skola även efter projektet.

Årskurs 7: Film och foto
En Filmare och illustratör har under 2 heldagar lärt elever fotografera (se hur man bygger upp en bra bild och ett budskap, med ljus, komposition, vinklar och skärpedjup) och att göra film (se hur en reklamfilm är uppbyggd, lära sig samarbeta, filma, klippa och redigera). Förutom att lära sig tekniken så kunde budskapet i bilderna och filmerna utgått från diskrimineringsgrunderna och en god värdegrund i syfte att lyfta fram gemenskap, tolerans och inkludering

”Alla är olika men lika bra”.

”Man kan använda foto och film när man redovisar i olika ämnen, eller i ämnesövergripande teman. Det är roligt att få arbeta på ett annat sätt med värdegrundsfrågor. Kul att se hur andra uppfattat saker. Bra att få respons på sina egna bilder och ge andra respons”, säger eleverna.

”Det är också positivt att få en kulturarbetare eller ”expert” utifrån. De bidrar med kunskaper som vi normalt sett inte besitter i skolan. Den här arbetsformen passade även elever som annars inte alltid lyckas så bra i klassrumssituationer. Alla har fått vara med och haft möjlighet att lösa uppgifterna på sin egen nivå och tillsammans i grupp”, säger medföljande personal.

”Våra elever befinner sig i en visuell kultur som vi lärare inte riktigt tagit till oss. Idag är det mer bilder och inte bara texter som våra elever möter i olika sociala medier och i filmers bildspråk. Instagram och Snapchat finns med i deras liv som en viktig påverkansfaktor, utan att vi har tillräckliga verktyg att kritiskt granska bilder och också själva vara delaktiga i denna bildvärld. Både lärare och elever behöver få mer kunskap om hur bilder manipuleras och förstå hur bilder påverkar både vår konsumtion och hur de kan påverka våra åsikter. Därför är projektets innehåll med film och foto extra viktigt.”, säger en lärare.

 

”Vi har framförallt sett att elever fått en annan roll och visat ett kunnande som vi inte har fått syn på tidigare. Redovisningssättet med film och foto har gett många elever möjlighet att visa andra förmågor än de som vi annars efterfrågar i skolvardagen. Eleverna kommer tex kunna använda kunskapen när de nästa år jobbar med temat mitt Bollnäs, för att visa hur de upplever sin hemort”, säger en lärare.

Foton som Kilaforsskolans elever i årskurs sju redovisat
Exempelbilder från Kilaforsskolan och Alirskolan (alla grundskolor med årkurs 7 fick tre öppningsbara ramar var, där olika bilder från projektet kan visas och bytas ut)


Film från Alirskolan.