Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

 Många kommuner har flaggat för att de kommer att redovisa underskott både i år och nästa år. För Bollnäs kommun däremot ser prognosen mer positiv ut.

Bollnäs kommun har kontinuerligt arbetat för att få budgeten i balans. För perioden 2017-2019 har samtliga verksamheter vidtagit åtgärder, motsvarande drygt 50 mkr, för att uppnå en budget i balans och vårt delårsresultat visar att vi är på god väg.

Halvårsrapporten visar ett plusresultat på 32 miljoner kronor (exklusive orealiserade vinster) och orsaker till det positiva resultatet är tydliga rutiner och beslut, förbättrad skatteprognos, lägre pensionskostnader än beräknat samt ändrade redovisningsprinciper.

– Bollnäs kommuns nämnder och bolag har arbetat kontinuerligt och ansvarsfullt med anpassningar och omställningar i verksamheterna, för att på ett långsiktigt perspektiv kunna möta utmaningar och kommande behov. Det är det föredömliga arbetet vi får ett kvitto på nu och det känns mycket positivt, säger kommunledningen och ser här stora möjligheter till framtida satsningar.

Prognosen för helåret beräknas landa på plus 22 miljoner kronor. Ser vi till hela koncernen (Bollnäs kommun, Bollnäs Energi, Bollnäs Bostäder, BORAB, Helsinge Vatten samt Hälsinglands utbildningsförbund) visar prognosen ett plus på 50 miljoner kronor.

Ett positivt resultat är nödvändigt för att finansiera olika satsningar, investeringar, amorteringar, oförutsedda händelser samt för att tillgångarna inte ska urholkas långsiktigt. Allt för att Bollnäs ska utvecklas positivt.

Marie Centerwall (S) Benny Engberg (BP)
Åsa Äng Eriksson (M) Britt-Marie Rosenqvist (MP)