Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Med anledning av covid-19 träffas kommunchefens beredningsgrupp kontinuerligt tillsammans med kommunala bolagschefer och förbund för att stämma av nuläget, samarbeta och samordna insatser för att snabbt kunna ta nya ställningstaganden och beslut.

Vi måste alla hjälpas åt att skydda våra mest sårbara, de äldre. Därför råder besöksförbud på alla äldreboenden. Undantag från besöksförbudet görs endast vid mycket särskilda fall, exempelvis vid livets slut och dessa undantag beslutas av chef.

Smittskyddsläkaren uttrycker en stark oro om att det är för många äldre som rör sig i samhället. Därför ska personer som är över 70, så långt som möjligt, hålla sig borta från sociala kontakter.

Vi har ännu få fall av smittade inom äldrevården och omsorgen. Vår personal inom vård- och omsorg arbetar utifrån väl inarbetade hygienrutiner för att minimera risken för smittspridning. Samtidigt pågår en planering för att vid ett krisläge med hög sjukfrånvaro förstärka verksamheterna med frivilliga som vanligtvis arbetar inom andra verksamheter i kommunen.

Många föreningar hör av sig och är oroliga för sin ekonomi. Kommunen har ett generöst förhållningssätt när en förening med anledning av krisen får ekonomiska bekymmer. Det kan handla om exempelvis senareläggningar av hyror med mera.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer har kommunchefens ledningsgrupp beslutat att de medarbetare inom Bollnäs kommun som har möjlighet att arbeta hemifrån ska göra det, i den utsträckning som går utan att påverka verksamheten negativt. Beslutet gäller tills vidare. Målet är att rädda liv, minska skador och lidande i samhället och samtidigt hålla igång arbetet i våra verksamheter så långt som det är möjligt. *

Vi följer fortsatt Regeringens beslut samt Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd och direktiv. Vi har regelbundet samverkanskonferenser tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, MSB samt länets kommuner och andra berörda myndigheter.

Slutligen en vädjan från Bosse Wallbäcks, tf kommunchef i Bollnäs kommun:

Vi står inför påsken och jag vill åter igen påminna om att det är jag och du som kan göra skillnad för att minska smittspridningen i samhället:

o Stanna hemma om du är sjuk
o Tvätta händerna ofta och noga
o Begränsa dina fysiska kontakter
o Besök inte våra äldre och särskilt inte våra äldreboenden
o Undvik om möjligt resor

Till sidan om Covid-19