Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Bollnäs kommun har utrett möjligheten att ta fram en ny detaljplan vid bostadsområdet Öster i Bollnäs. Det är idag en stor brist på bostäder i centrala Bollnäs och köerna till ett boende på Öster är långa.

– Vi vill förlänga det mycket attraktiva bostadsområdet på Öster och öppna upp möjligheten för ett nytt flerfamiljshus. I samband med detta vill vi också utveckla Långnäs populära lekpark, säger Marie Centerwall (S), kommunalråd.

Bilden nedan illustrerar hur området med flerfamiljshuset och det nya intilliggande lekområdet kan komma att se ut. Hur huset ska se ut och hur högt det ska vara är ännu inte beslutat, än så länge är illustrationerna en vision.

 Visualisering vy från Vågen

De två nedanstående bilderna visar flerfamiljshuset med vy från stadshuskorsningen respektive Scandic Hotell.

 Visualisering vy från stadshuset

Visualiseringen vy från Scandic

I samband med utredningen har en 3D-animering tagits fram som tydliggör flerfamiljshusets anpassning till omgivningen och den nya delen av lekplatsen. (Finns även som bilaga längre ned på sidan).

Än så länge finns det bara visioner om hur området och huset kan komma att se ut, det är i den detaljplan som ska tas fram som det bland annat kommer bestämmas hur huset ska utformas, trafiklösningar, eventuell översvämningsrisk och områdets användning. Det finns heller ännu inte några beslut om vem som eventuellt ska bygga på området. 

– Ännu är inget beslut taget, i det här skedet handlar det om att se vilka möjligheter som finns för en ny detaljplan. Det är viktigt att vi ser över alla möjliga alternativ till att öka antalet bostäder på attraktiva områden, säger Benny Engberg (BP), kommunalråd. 

Bilden nedan illustrerar området för utredningen. Den lite bredare svarta linjen visar planerad yta för bygget av flerfamiljshuset. Bilden visar också den nya delen av lekplatsen.

Område detaljplan och lekplats


Vad händer med lekplatsen?
I och med arbetet med den nya detaljplanen ges också möjligheten att utveckla lekplatsen. Ett större lek- och aktivitetsområde kan bidra till att göra Långnäs till en än mer attraktiv plats för lek och gemenskap.

Bilden nedan illustrerar idén för den nya lekplatsen och de kringliggande parkytorna, med vy från Långnäs.

 Visualisering vy från Långnäs


Hur påverkas Långnäs och campingen?
Långnäs är en viktig oas mitt i centrala Bollnäs. 2017 antogs därför en ny detaljplan för att skydda, bevara och utveckla Långnäs, Kolgården och campingen. Platsen ska fortsätta att vara ett tillgängligt rekreationsområde med möjligheter till lek, aktiviteter och arrangemang.

– Vi är medvetna om att det finns en oro för att den nya detaljplanen vid Öster ska inkräkta på Långnäs allmänna ytor. Långnäsområdet är skyddat med en egen detaljplan och vi planerar snarare för en utveckling av Långnäs, säger Åsa Äng Eriksson (M), kommunledning.

Bollnäs kommun har en utvecklingsplan som innehåller ett flertal insatser för att utveckla och höja tillgängligheten på Långnäs och kring Vågen.

– Flerfamiljshuset blir en naturlig avrundning av bostadsområdet Öster där alla vårt Långnäs sedan tar vid, säger Britt-Marie Rosenqvist (MP), kommunledning.

Vad är nästa steg? Hur går detaljplaneprocessen till?
För att byggnation av ett flerfamiljshus ska bli möjlig krävs det att kommunen tar fram en ny detaljplan.

En detaljplan används inom samhällsplanering för att planera hur ett specifikt område ska användas. Detaljplanen som ska tas fram kommer bland annat reglera byggnadens utformning, placering, trafiklösningar och användning.

När kommunen har tagit fram ett planförslag ska kommunen samråda med bland annat; boende som berörs av förslaget, myndigheter, kommunala förvaltningar och bolag samt andra som har intresse av förslaget. Under samrådstiden ges det möjlighet att lämna synpunkter. Samrådet syftar till att i ett tidigt skede i detaljplanearbetet samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget.

När kommunen genomfört samrådet kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter som kommit in. Kommunen kan, om det finns skäl, ändra planförslaget med hänsyn till synpunkterna.

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter inkomna synpunkter ska det färdiga förslaget, innan det kan antas, vara tillgängligt för granskning. Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet om förslaget till detaljplan.

Kommunen ska sedan sammanställa de skriftliga synpunkterna från granskningen i ett granskningsutlåtande. I granskningsutlåtandet ska alla inkomna synpunkter från granskningen redovisas tillsammans med kommunens förslag med anledning av synpunkterna. Detaljplanen antas sedan av kommunfullmäktige. 

Bilagor

Ladda hem bilagorna här

Illustrationer och film: Mariia Mytsko