Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

De senaste två åren (2018-02-10-2020-06-30) har projektet eXtra stöd i Gävleborg, som finansierats via Europeiska socialfonden (ESF), arbetat för ökad inkludering på arbetsmarknaden av målgruppen utrikes födda personer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Region Gävleborg har varit projektägare och alla 10 kommuner i länet har varit delaktiga genom varsitt delprojekt. Delprojektägare för eXtra stöd i Bollnäs har varit Arbetsmarknadsenheten, Bollnäs kommun och samarbetspartners Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Försörjningsstödsenheten, Bollnäs kommun och Försäkringskassan har varit adjungerande.

Målsättning med projektet har varit att utrikes födda kvinnor skulle få ökade kunskaper i svenska, ökade möjligheter till praktik eller studier, ökad insikt om och närma sig arbetsmarknaden. Totalt har 55 kvinnor deltagit och 45% av kvinnorna har gått vidare till arbete, studier eller praktik. Kvinnorna har besvarat frågor i en självskattningsenkät och av svaren framgår bland annat att 94 % av deltagarna upplever att de fått ökade kunskaper i svenska och 89 % av deltagarna upplever att de fått ökade kunskaper om svensk arbetsmarknad.

Exempel på aktiviteter i projektet har varit:
- Inblick i arbetsmarknaden genom arbetsplatsrelaterade studiebesök, samtal om yrkeslivet och upprättande av cv och personligt brev.
- Samarbete med Bollnäs bibliotek där deltagarna fått stöd i sin språkutveckling via digitalteknik, möjlighet att öva svenska och inblick i svenska samhället.
- Daglig nyhetsbevakning och samtal om samhällsorienterande ämnen
- Grundläggande teknik i sömnad och handarbete där deltagarna genom praktiskt arbete har getts möjlighet att utveckla sin svenska.
- Friskvårdsaktiviteter samt samtal om kost och hälsa

Aktiviteterna och hela projektet präglas av jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologiskt hållbar utveckling.

EXtrastöd

Nyligen beviljades Region Gävleborg nya ESF- medel där länets kommuner får möjlighet att utveckla pärlbandsprojekt till eXtrastöd under två år. Bollnäs kommun kommer medverka med ett delprojekt. Mer information om Nya eXtra stöd i Gävleborg. 

Mer information om EXtra stöd