Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Kommunstyrelsen har nu beslutat att ge samhällsbyggnadskontoret uppdraget att ta fram en ny detaljplan för ett flerfamiljshus på Öster i Bollnäs. Hur planområdet och ett nytt flerfamiljshus kan komma att se ut är än så länge bara visioner. I detaljplaneprocessen kommer det bland annat att ges förslag på hur planområdet ska användas, hur huset ska utformas och trafiklösningar. Det finns heller ännu inte några beslut om vem som eventuellt ska bygga på området. 

Beslut på Kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-11

"Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram en ny detaljplan för del av fastigheterna Bro 10:1 och Bro 5:10, flerfamiljshus öster om bostadsområdet Öster i Bollnäs."

Utveckla lekplatsen

I och med arbetet med den nya detaljplanen ges också möjligheten att utveckla Långnäs populära lekplats. Ett större lek- och aktivitetsområde kan bidra till att göra Långnäs till en än mer attraktiv plats för lek och gemenskap.

Läs mer: Vi möjliggör för nya lägenheter i centrala Bollnäs

Vad är nästa steg? Hur går detaljplaneprocessen till?

  • För att byggnation av ett flerfamiljshus ska bli möjlig krävs det nu att kommunen tar fram en ny detaljplan.
  • En detaljplan används inom samhällsplanering för att planera hur ett specifikt område ska användas. Detaljplanen som ska tas fram kommer bland annat reglera byggnadens utformning, placering, trafiklösningar och användning.
  • När kommunen har tagit fram ett planförslag ska kommunen samråda med bland annat; boende som berörs av förslaget, myndigheter, kommunala förvaltningar och bolag samt andra som har intresse av förslaget. Under samrådstiden ges det möjlighet att lämna synpunkter. Samrådet syftar till att i ett tidigt skede i detaljplanearbetet samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget.
  • När kommunen genomfört samrådet kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter som kommit in. Kommunen kan, om det finns skäl, ändra planförslaget med hänsyn till synpunkterna.
  • När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter inkomna synpunkter ska det färdiga förslaget, innan det kan antas, vara tillgängligt för granskning. Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet om förslaget till detaljplan.
  • Kommunen ska sedan sammanställa de skriftliga synpunkterna från granskningen i ett granskningsutlåtande. I granskningsutlåtandet ska alla inkomna synpunkter från granskningen redovisas tillsammans med kommunens förslag med anledning av synpunkterna.
  • Detaljplanen antas sedan av kommunfullmäktige. 

Den lite bredare svarta linjen på bilden nedan visar planerad yta för bygget av flerfamiljshuset. Bilden visar också den nya delen av lekplatsen.

 Omrade detaljplan och lekplats

En 3D-animering har tagits fram för att visualisera flerfamiljshusets anpassning till omgivningen och den nya delen av lekplatsen.