Äntligen höstlov! Massor av roliga aktiviteter för barn och unga.

www.bollnas.se/lov
Vill du bli en fritidskompis? Skicka in din intresseanmälan idag!
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Det är sedan tidigare känt att vi just nu storsatsar på att utveckla kollektivtrafiken i kommunen. En del av detta är den kommande bussgatan i närheten av Björktjäratjärn. Nu är det även klart med finansiering för en nyanläggning av ett våtmarksområde som kommer att utvecklas mellan den nya bussgatan och nuvarande gång- och cykelväg. Projektet möjliggörs genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) på knappt 4,5 miljoner. Första delen av anläggningsarbetet kommer att utföras i samband med arbetet med den nya bussgatan med start under våren 2021. Då börjar vi med att gräva om en del av det befintliga diket till ett så kallat tvåstegsdike, anläggning av en fosfordamm samt att anlägga en ny våtmark. När detta har slutförts blir nästa steg att öka tillgängligheten i området genom ett nytt gångstråk med utkiksplats samt att främja både biologisk mångfald och trivsel med flera planteringar, viloplatser och brygga.

Det finns flera goda skäl till att kommunen satsar på en våtmark just här:

  • Björktjäratjärn har idag en hög näringsbelastning från omkringliggande jordbruksmark och villaområden vilket har lett till problem med övergödning och syrebrist. En våtmark har naturliga vattenrenande funktioner och enligt beräkningar kommer åtgärderna mer än halvera mängden kväve och fosfor som idag når tjärnen.
  • Genom att anlägga en våtmark ökar kapaciteten att magasinera vatten i området. Detta kommer både att minska risken för översvämningar vid höga vattenflöden och vattenbrist vid torra perioder. Åtgärder som denna är viktiga samhällsanpassningar i ett förändrande klimat där vi väntar mer extrema väderförhållanden.
  • Åtgärderna kommer att bidra till en mer attraktiv närmiljö för kringboende och allmänhet som utnyttjar området för rekreation och fritidsaktiviteter.
  • Området kommer att kunna nyttjas av kommunens skolor för att sprida kunskap om våtmarkens funktioner och naturvärden.
  • Våtmarken kommer även att gynna den biologiska mångfalden. I dagsläget förekommer ca 19 % av våra rödlistade arter i just våtmarker.

Med satsningar inom både kollektivtrafik och naturvård blir området kring Björktjäratjärn ett fint exempel på en hållbar samhällsutveckling.

Illustration Björktjära
Illustration över våtmarken vid Björktjära.