Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

I mars 2022 börjar vi bygga den nya skolan på Ren med plats för 500 elever från förskoleklass till årskurs sex. Just nu pågår en konsultupphandling om vem som ska ta fram en färdig bygghandling. Det är bland annat ritningar och beskrivningar som skildrar mer detaljer om hur skolan ska byggas.

– Vi bygger det här för att lokalerna och utemiljön ska bli så bra som möjligt utifrån eleverna och pedagogernas behov, säger Per-Erik Karlsson, fastighetsförvaltare på teknik- service- och fritidsförvaltningen.

Flexibiltitet – bäst i längden
Skolhuset planeras för att klara förändringar i elevantal över tid. Skolan ska alltså relativt enkelt kunna utökas eller delas upp eller minska sitt lokalbehov. Exempelvis kunna anpassas från grundskola till förskola.

Nya trafiklösningar planeras på området
De befintliga trafiklösningarna på området planeras om för att öka säkerheten. Bland annat kommer vi att:

 • bygga en ny vändplan med en hållplats för bussar
 • Skapa nya ytor för föräldrar och anhöriga på ett säkert sätt kan hämta och lämna skolbarnen med bil
 • utökad varumottagningsplatsen med plats för vändning av varubilar
 • skapa parkeringsplats för rörelsehindrade.

Vi satsar på gång- och cykelvägar
I planeringsarbetet har vi gjort en översyn av gång och cykelstråken på området. Det har resulterat i att vi i arbetet med byggnationen av den nya skolan kommer att bygga nya och kompletterade gång- och cykelvägar så att det blir säkert och tryggt att ta sig till och från skolan. Bland annat genom att binda ihop och göra tydliga gångstråk i både nord-syd och väst-östlig riktning, vilket även blir bättre för boende på området. Vi kommer att bygga en ny gång- och cykelväg mot norr i anslutning till gång- och cykelstråket i norr.

Lek och andra aktiviteter
Skolgården utformas för att användas både för lek och i undervisningen. Den ska vara tillgänglig för alla, stimulera till rörelser av olika slag och ge möjlighet att öva motorik. Planering och utformning av ska anpassas efter barns ålder, intressen, utveckling och förmågor. Det ska även finnas möjlighet för vila och avkoppling samt att leka själv.

Vi flyttar grus/isplanen
Vi kommer att byta plats på grus-/isplanen. Från den befintliga platsen (där den nya skolgården anläggs) till ytan mitt framför höghammarhallen. Storleken på planen blir 50x30 meter och kommer att omges av ett fyra meter högt stängsel kompletterat med bollnät ovanför. Vi sätter även upp en vattenpost för spolning av isplan vintertid.

Skiss över området

Skiss över skolområdet

Beskrivning av skissen

 • Byggnad 1 och 2: Höghammarskolan
  Höghammarskolan en befintlig gymnasiesärskola för 40 - 100 elever som öppnade 1905.
 • Byggnad 3: Rensbackens skola
  Rivs efter att nya skolan byggts
 • Byggnad 4:
  Nya skolan på Ren med plats för 500 elever från förskoleklass till årskurs sex samt fritidshem.
 • Byggnad 5:
  Matsalen byggs till och om. Från den nya skolbyggnaden nås matsalen via en passage, utan att eleverna ska behöva klä på sig. Matsalen ska även fortsättningsvis används av gymnasiesärskolan.
 • Byggnad 6: Socialtjänstens korttidsboende
 • Byggnad 7: Hyrs av Bollnäs Judoklubb
 • Byggnad 8: Ny byggnad
  Garage och verkstad byggs för Höghammarskolans maskinförarutbildning, ersätter den befintliga byggnaden på grusplanen som kommer att rivas.
 • Byggnad 9: Höghammarhallen
  Vi bygger en ny entré och bygger ut med plats för fler omklädningsrum och arbetsytor för personalen.
 • Byggnad 10: tidigare vattenreservoar
  Befintlig byggnad som byggs om till ställverk.

Ledord som genomsyrar projektet
I planeringsfasen har ledord tagits fram som genom hela projektet ska genomsyra byggnationen av skolhusbyggnaden och skolområdet:

Pedagogik - lokaler och lärmiljöer som bidrar till och stärker inlärning
Trygghet – lösningar som bidrar till ökad trygghet och minskar risk för skadegörelse
Aktivitet – miljöer som stimulerar till nyfikenhet och fysisk aktivitet
Arbetsmiljö – en sund och trivsam miljö för lärare och elever
Flexibilitet – lokaler som går att nyttja på olika sätt över dygnet och som kan ställas om över längre tid
Hållbarhet – Kloka val ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt långsiktigt perspektiv

Kommunikation kring projektet
Vi kommer att kommunicera projektet ingående löpande under projektets gång i Bollnäs kommuns digitala kanaler, såsom bollnas.se och Bollnäs kommuns Facebooksida. Häng gärna med när Bollnäs växer!

Tidigare artikel på ämnet: Planeringsarbetet för nya skolan på Ren har kommit långt!