Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Idag har kulturnämnden beslutat att integrera nuvarande fritidsgård i kulturhuset med lokalerna Gumpels på SJ-området i Bollnäs.

– Nu när SJ-området utvecklas ser vi goda möjligheter att kunna bidra till den positiva utvecklingen och locka fler ungdomsgrupper till området samt utveckla fritidsgården och Gumpels i en vidare bemärkelse. Att flytta fritidsgården och fritidsledarna dit skulle möjliggöra en sådan utveckling, säger Oskar Myrberg, ordförande i kulturnämnden.

Bakgrund
Beslutet om en flytt av fritidsgården i Kulturhuset till Gumpels har bland annat sin grund i att den nuvarande fritidsgårdens placering är inte helt oproblematisk. Gumpels drivs och finansieras av Bollnäs kommun, både lokaler och personal. Även Svenska kyrkan bidrar med personal. Föreningen Gumpels har hittills svarat för innehållet. I november 2020 fattade kulturnämnden ett inriktningsbeslut om att integrera nuvarande fritidsgård i kulturhuset med lokalerna Gumpels. Efter det har bland annat en riskanalys och en konsekvensutredning gjorts som presenterats för nämnden. En dialog om risker har förts med de olika intressenterna på platsen; Gumpels, fritidsledarna, Svenska kyrkan och personal på Gumpels, samt politiker från kulturnämnden. Detta underlag kommer att vara ett viktigt redskap i det fortsatta arbetet

Positiva konsekvenser av en integration av fritidsgården och lokalerna Gumpels:

• Bemanningen och öppethållande säkerställs på Gumpels eftersom de 2,5 tjänster som bemannar fritidsgården följer med i flytten.
• Fritidsgårdarna får större möjligheter att utveckla samverkan med Bollnäs kommuns föreningsliv och intresseföreningen Gumpels.
• Gumpels, fritidsgården och andra föreningar på SJ-området förväntas nå fler målgrupper, det vill säga möjlighet att upptäcka intresset för skate och för andra aktiviteter, inte minst genom föreningssamverkan.
• En utveckling av lokalerna i Gumpels förväntas bidra till utveckling av aktiviteter för ungdomar.
• En integrerad verksamhetsbudget med reducerade lokalkostnader stödjer och minskar sårbarheten för både Gumpels och fritidsgården.

– Det här är ett första steg i utvecklingen av vår verksamhet på SJ-området där fler föreningar kommer att finnas representerade framöver. Fritidsgårdsverksamheten kan fånga in bredare grupper av ungdomar. Det gör att både föreningar och fritidsgårdens ungdomar får större och bredare kontaktnät. Beslutet ger goda förutsättningar att utveckla samverkan mellan fritidsverksamheten och föreningslivet ökar möjligheten att attrahera ungdomar, säger Helen Blomqvist, kulturchef på Bollnäs kommun.

Hur ser planen ut?
Planen är att nuvarande lokalyta för skate även fortsatt används för skate, medan övriga utrymmen disponeras som fritidsgård och/eller gemensamma ytor. Innan flytt planerar vi att genomföra en översyn av anpassningsbehov samt att i dialog med fastighetsägare, ungdomar, medarbetare och övriga intressenter se över utemiljön vid Gumpels för att bidra till ökad upplevd trygghet på platsen. Barn och unga kommer även fortsättningsvis att inkluderas i arbetet med att utveckla platsen som helhet. Bland annat kommer vi att ha dialog om vilka regler och vilket typ av ledarskap som ska råda på den gemensamma platsen.

När sker flytten?
Med hänsyn tagen till de risker som identifierats kan planeringen och samverkan kring flytt påbörjas efter sommaren 2021. Planeringen av flytten och förändringar i arbetssätt kommer att ske tillsammans med föreningen Gumpels och Svenska kyrkan så att så många som möjligt görs delaktiga.
Själva flytten av fritidsgården planeras ske senast 1 september 2022.

Mindre pengar till lokalkostnader och mer pengar till kultur och ungdomsverksamhet
Lokalkostnaderna för fritidsgården i kulturhuset kommer att gå tillbaka till ungdomsverksamhet. Det är ett sätt att säkra verksamheten, inte bara Gumpels, utan även kommunens fritidsverksamheter och kulturverksamhet på platsen.