Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Kommunstyrelsen vill att Bollnäs kommun ska införa en ny riktlinje som innebär att storskaliga vindkraftsetableringar inte ska tillstyrkas. Först måste frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad aktualiseras i kommunens översiktsplan.

Bakgrunden är närmast en ansökan från ett vindkraftföretag, som önskat göra två nya vindkraftsetableringar inom Bollnäs finnskog i de södra delarna av kommunen, med projektnamnen Lillås och Norrberget. Företaget, som har dragit tillbaka sin ansökan, ville ursprungligen bygga sammanlagt 45 vindkraftverk i de två områdena, med en högsta höjd på 300 meter.

- Kommunen är för en fortsatt utveckling av den förnybara energiproduktionen, men den måste ske genomtänkt och hållbart för att riskerna för påverkan på biologisk mångfald och andra allmänna intressen ska bli så små som möjligt, säger Marie Centerwall (S), kommunalråd.

Bollnäs kommun har en översiktsplan som fastställdes 2015. Den visar bland annat hur kommunen i stora drag bedömer hur mark- och vattenområden ska användas, samt hur kommunen ska utvecklas och bevaras under de närmaste 10–15 åren. Kommunalrådet Benny Engberg (BP) anser att översiktsplanen för Bollnäs kommun därför behöver ses över och revideras med hänsyn till vindkraftutbyggnaden.

- Det bör vi göra för att långsiktigt kunna säkerställa en hållbar mark- och vattenanvändning, med utgångspunkt bland annat i beslutade och kommande nationella och regionala uppdrag, strategier samt med hänsyn till den snabba teknikutvecklingen och de utmaningar vi står inför.

Bollnäs kommun står bakom den nationella strategin för en hållbar vindkraftutbyggnad, men understryker att kommunen redan idag tar ett stort regionalt och nationellt ansvar för energiförsörjningen. Dessutom finns redan ett stort antal vindkraftverk som har fått tillstånd att byggas, men som inte har uppförts ännu. Samtidigt arbetar Bollnäs kommun med tillväxtskapande samhällsplanering som ska bidra till att utveckla platser där företag vill etablera sig.

- En vindkraftsetablering inom området innebär en utveckling av förnyelsebar energiproduktion, men medför också att chansen att utveckla andra näringar påverkas, till exempel besöksnäringen. Bollnäs kommun har ett varumärke som kan utvecklas inom bland annat fiske-, natur- kultur- och idrottsturism, säger Britt-Marie Rosenqvist (MP).

- Den nya riktlinjen ger oss nu möjlighet att utreda hur Bollnäs finnskog kan och bör utvecklas för att kunna bidra till tillväxt samhällsnyttigt och hållbart, framhåller Åsa Äng Eriksson (M).