Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Region Gävleborg och Trafikverket planerar en rejäl upprustning av vägsträckan.

Det första som kommer att ske, med start redan denna vecka, är att Trafikverkets gulklädda medarbetare befinner sig på och vid vägen för att göra markundersökningar inför att vägsträckan ska byggas om under 2023. Sänk hastigheten och visa hänsyn till Trafikverkets personal som gör ett viktigt arbete!

Varför ska vägen bygga om?
Vägen mellan Bollnäs-Lottefors har brister i både trafiksäkerhet och framkomlighet på stora delar av sträckan. Det är dåliga siktförhållanden där vägen slingrar i kuperad terräng med backkrön och kurvor. Vägens låga standard och brister i säkerheten har lett till ett flertal olyckor de senaste åren bland både fotgängare och cyklister. Trafikverket ska också se över åtgärdsbehovet för buller och för de fastigheter som berörs.

Väg 83 norrut fb

Planerna
Planerna för en upprustning av vägsträckan startade redan 2012 då Trafikverket tog fram en förstudie för hela sträckan Bollnäs-Vallsta. 2013 skrevs en avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Region Gävleborg och Bollnäs kommun som visar att vi är överens om satsningen. Därefter har projektet stannat upp av olika anledningar. Bland annat att Trafikverket saknat tillräcklig finansiering. Nu har projektet och vägplanen fått nya förutsättningar. Fortsättningsvis delas sträckan Bollnäs-Lottefors in i två etapper: 1) Bollnäs-Röste och 2) Röste-Lottefors. Etapperna ska få varsin vägplan.

– Det här är ett välkommet projekt. Väg 83 är vår pulsåder och har många viktiga funktioner för hela länet såsom arbets- och studiependling, godstransporter, fritidsresor, sjukvårdstransporter, fjällturism med mera. Vi har ett mycket gott samarbete med Trafikverket och Region Gävleborg. Nu väntar vi på nästa steg och att tidsplanen kan hållas, säger Tony Stark samhällsplanerare på Bollnäs kommun.

En genomförandeplan är undertecknad
Bollnäs kommun har också nyligen skrivit på ett genomförandeavtal tillsammans med Trafikverket. I avtalet tydliggörs vilken aktör som ansvarar för vad. Exempelvis vem som utför och bekostar väganslutningar, sätter upp och förvaltar väderskydd för kollektivtrafiken och vem som tar hand om river bort befintliga väganslutningar.

– Projektet har högsta prioritet för Bollnäs kommun! Tid är pengar och har vi inte ett snabbt, säkert och attraktivt vägnät tappar vi vår konkurrenskraft. Det är viktigt och helt avgörande för tillväxt och hållbar utveckling längs hela vägstråket. För de boende efter vägen är upprustningen efterlängtad och det betyder mycket med en gång- och cykelväg utmed vägsträckan, Marie Centerwall (S) kommunalråd.

Planerade åtgärder utmed sträckan Bollnäs-Röste

  • Ny gång- och cykelväg; Norrborn-Röste med bro över Röste å
  • Förstärkningsåtgärder
  • Antalet utfarter minskas på sträckan
  • Korsningsåtgärder; vänstersvängfält, passager, förstärkt belysning
  • Hållplatsåtgärder (med X-Trafik)
  • Buller- och sidoområdesåtgärder
  • Avvattningsåtgärder och trumbyten
  • Viltstängsel

Läs mer om projektet på trafikverket.se.