Det finns åtgärder som är undantagna från kravet på bygglov, men som däremot kräver att du gör en anmälan.

 

Följande åtgärder kräver en anmälan:

 • Attefallshus

 • Bygglovsbefriad tillbyggnad om högst 15 kvadratmeter

 • Inreda ytterligare bostad i enbostadshus

 • Ändra i en byggnads konstruktion och det innebär att bärande delar berörs eller om planlösningen påverkas avsevärt

 • Installera eller väsentligt ändra hiss, eldstad, rökkanal, ventilation i byggnader eller installation av vatten och avlopp

 • Göra ändringar i en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet

 • Vissa rivningsåtgärder

 • Underhåll av värdefulla byggnader om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser.

 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk 

Hur gör man en anmälan?

Din anmälan ska vara skriftlig och skickas till:

Miljö- och byggnämnden
Bollnäs kommun
821 80 Bollnäs

Här hittar du blanketten för din anmälan. Du kan välja mellan att skriva ut den och fylla i för hand eller fylla i den direkt i datorn och sen skriva ut den.

Om din anmälan avser Attefallshus, tillbyggnad eller inreda ytterligare bostad ska du till din anmälan ska också bifoga:

 • Planritning, skala 1:100
 • Fasadritningar
 • Måttsatt situationsplan i skala 1:1000 eller 1:500
 • Kontrollplan som beskriver vad som ska kontrolleras under arbetets gång

 

Startbesked och slutbesked

Innan arbeten får påbörjas måste du få ett startbesked från
Miljö- och byggnämnden. Startbeskedet får du när anmälan är granskad och vi gjort bedömningen att åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som finns.

Du måste ha ett slutbesked från Miljö- och byggnämnden innan du får ta det som omfattades av startbeskedet i bruk. I startbeskedet framgår vad som ska göras för att få ett slutbesked.

Sanktionsavgift

Om du påbörjar en anmälningspliktig åtgärd innan du fått ett startbesked kan du drabbas av en sanktionsavgift. Om du tar eldstaden/rökkanalen i bruk innan du fått ett slutbesked kan du också drabbas av en sanktionsavgift.

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bygghandläggare
0278-25810

Telefontider:
Måndag - torsdag
10:00- 11:30, 12:15-14:30

Besökstider till bygghandläggare: efter överenskommelse.

Tillsynshandläggare
0278-25215

Måndag 8:00 – 9:30
Tisdag 15:00 – 16:30
Onsdag 8:00 – 9:30
Torsdag 8:00 – 9:30