Vattenprover för enskilda vattentäkter

Om du behöver få ditt vatten analyserat kan du beställa analyspaket med provflaskor direkt från ett laboratorium. Laboratoriet bör vara ackrediterat för dricksvattenanalyser. Samhällsbyggnadskontoret kan ge råd om vilka typer av analyser du kan behöva samt bedöma resultat och råd för eventuella åtgärder. Exempel på ackrediterade laboratorier är Synlab, Eurofins och ALS. På Swedacs hemsida finns lista på fler ackrediterade laboratiorier.

I mikrobiologisk normalundersökning ingår följande: 
E.coli, koliforma bakterier samt heterotrofa bakterier (2 dygn).

I kemisk normalundersökning ingår följande:
Turbiditet, Totalhårdhet, Koppar, Sulfat, Lukt, Ammonium, Färgtal, Magnesium, Nitratkväve, COD(Mn), Natrium, Nitritkväve, Konduktivitet, Kalium, Kalcium, Fosfat, pH, Järn, Fluorid, Alkalinitet, Mangan och Klorid.

För riktvärden, se Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning

Vanliga problem i enskilda dricksvattenbrunnar

I grävda brunnar och källor kan det uppstå problem med inläckande ytvatten. Detta leder till en ojämn bakteriologisk kvalitet. Ofta har de också för lågt pH vilket leder till utfällning av koppar från ledningarna med risk för läckage som följd. Relativt enkla och billiga filter finns för att avhjälpa dessa problem.

I borrade brunnar är problem med radon, fluorid och svavelväte vanligare än i grävda brunnar.

Information om radon i vatten finns på annan sida i denna web.

Svavelväte gör att vattnet får en lukt av ruttet ägg vilket gör vattnet oaptitligt och otrevligt att använda. Svavelvätet kan luftas bort med speciella anordningar.

Förhöjda fluoridhalter är relativt vanliga i borrade brunnar. Lagom mängd fluor i vattnet ger starka tänder medan för höga halter ger visserligen fortfarande starka tänder men missfärgningar kan uppstå. Känsligast är barn upp till ca 18 månader 

Om du vill veta mer om fluor i dricksvatten kan du läsa det här.

Råd och tips om vatten och avlopp för dig som ska köpa/sälja hus hittar du på Avloppsguiden.se

Information om eget dricksvatten finns på Avloppsguiden.se samt hos Livsmedelsverket

Kontaktperson: 
Björn Walldén (telefontid 08.30-09.30)

Handläggare kontaktas via telefonväxel 0278-250 00 alternativt via e-post: miljo@bollnas.se