Tillämpningsområde

Avgift enligt denna taxa debiteras för barn som får kommunalt ordnad omsorg.

Avgifter fr o m 2020-01-01

Högsta avgiftsgrundande inkomst är 49 280 kr per månad.

Avgifter i förskola och pedagogisk omsorg

Barn 1: 3 % av inkomsten dock högst 1 478 kr per månad
Barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 986 kr per månad
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 493 kr per månad
Barn 4: ingen avgift

Avgifter i fritidshem

Barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 986 kr per månad
Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 493 kr per månad
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 493 kr per månad
Barn 4: ingen avgift

 • Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet i hushållet.
 • Den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet.
 • Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.
 • Från hösten, det år barnet fyller tre år, reduceras avgiften för barn i förskola med 1/3 av avgiften. Reduceringen gäller under perioden 1 september till 31 maj.

Avgiftspliktiga personer

 • Taxan gäller för såväl ensamstående som makar. Med makar ska jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och
  1. har gemensamt barn
  2. inte har gemensamt barn men är folkbokförda på samma adress
 • Med makar ska också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.
 • Vårdnadshavare med gemensam vårdnad och som inte bor ihop, men som barnet bor hos växelvis, kan ha två platser. Vårdnadshavaren är då platsinnehavare av respektive plats. Därmed är var och en ansvarig för sin avgift.

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg erhålls genom abonnemang

 • Abonnemanget bekräftas genom ett skriftligt placeringsavtal.
 • Avgift betalas 12 månader per år.
 • Vid tidsbegränsad placering gäller att fortsatt placering efter slutdatum inte kan garanteras.
 • När familjen fått plats för barn/elev i förskoleverksamhet eller på fritidshem är man skyldig att lämna inkomstuppgift innan placeringen påbörjas.
 • Om familjen inte lämnar inkomstuppgift sker debitering efter den högsta avgiften, se avgifter.
 • Det är förälders skyldighet att anmäla ändrad inkomst. När anmälan inkommit ändras den vid nästföljande månadsskifte. 

Inskolning

Ordinarie avgift betalas från första inskolningsdagen.

Avgiftsgrundande inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av hushållets sammanlagda inkomst vid fastställande av avgift.

Inkomsten ska vara styrkt!

Till avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • inkomst av tjänst
 • skattepliktiga förmåner
 • arvoden
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • utbildningsbidrag
 • arbetslöshetsersättning/kontant arbetsmarknadsstöd
 • konfliktersättning
 • introduktionsersättning till flyktingar
 • familjebidrag i form av familjepenning
 • dagpenning vid repetitionsutbildning
 • pensionsförmåner
 • livränta
 • utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • vårdbidrag för handikappat barn, arvodesdel - handikappersättningen och kostnadsersättning för merutgifter ska inte tas med
 • familjehemsersättning, arvodesdel
 • inkomst av kapital överstigande 5 000 kr per år enligt senaste deklaration

 Till avgiftsgrundande inkomst räknas inte:

 • allmänt eller förlängt barnbidrag
 • handikappersättningar
 • statligt studiemedel, lånedel
 • hemsjukvårdsbidrag
 • barnens eventuella inkomster
 • underhållsstöd
 • studiemedel, bidragsdelen

 Avdrag

Från avgiftsgrundande inkomst medges styrkta avdrag för:

 • Kostnader för intäkternas förvärvande (punkt 2 förenklad/särskild självdeklaration.)

Egna företagare

Näringsidkare är skyldig att lämna uppgift om nettointäkt av förvärvskällan.
I deklarationens näringsbilagor framgår uppgifterna.

 • NE kod R 47, outnyttjat underskott från tidigare år (kod R 24) får inte tas med.
 • N3A t o m kod 806, outnyttjat underskott från tidigare år (kod 856 och kod 857) får inte tas med.

Uppsägning av plats

 • Uppsägning av plats ska alltid ske i Skolplatsen minst en månad i förväg.
 • Avgift debiteras alltid under uppsägningstiden.
 • Om dagbarnvårdares anställning upphör och ny placering av barnet inte är aktuell, gäller inte reglerna för uppsägningstid. Samma gäller om förskola och fritidshem läggs ned.

 Avstängning av plats

 • Vid utebliven betalning har kommunen rätt att stänga av barn från förskoleverksamhet och fritidshem.
 • Om förälder inte meddelar längre frånvaro (en månad) eller barnet slutar utan att föräldern säger upp platsen ska områdeschef/administratör inom en månad meddela förälder skriftligt att platsen upphör.

Övrigt

 • Anmäl alltid adress- och telefonändring till berörd personal och på Skolplatsen.
 • För föräldrar som har barn placerade i både kommunal och enskild förskoleverksamhet gäller andra beslut om avgiften.

Kontakta barn- och utbildningskontoret för vidare information.

Administration
förskola
- fakturafrågor 
- skolplatsen
- avgiftstaxa

Skicka e-post
0278 - 256 80

Teknisk support:
Skicka e-post
0278-253 25

Telefontider
Måndag 8.00-9.30
Tisdag 8.00-9.30
Torsdag 8.00-9.30
Fredag 8.00-9.30

Besökstider
Måndag 13.00-14.30
Tisdag 13.00-14.30
Torsdag 16.00-18.00

Stadshuset
Kundcenter 

 

minasidor puff