Anmälan när det finns risk för att ett barn/ungdom far illa
Om du misstänker att någon far illa kan du vända dig till socialtjänsten. De uppgifter du lämnar behöver inte vara bekräftade och du behöver inte ha tydliga belägg för att situationen skall anses som tillräckligt riskfylld för att ringa socialtjänsten och förmedla din oro.

Du kan vara anonym
Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte lämnar ditt namn och telefonnummer. Fundera på varför du vill vara anonym. Ofta är det lättare för socialtjänsten att hjälpa barnet och dess familj om vi kan uppge vem uppgifterna kommit ifrån.


Tänk på detta vid en anmälan
När du gör en anmälan är det bäst för barnet/ungdomen om du uppger namn och adress samt telefonnummer där vi kan nå dig. Det kan vara av vikt att kunna återkomma med frågor. Detta är önskvärt, men inte nödvändigt. Det viktiga är att vi får vetskap om att ett barn behöver hjälp!


Det här brukar vi fråga om när vi tar emot en anmälan om att det finns risk för att ett barn/ungdom far illa:

 • Namn på barnet/ungdomen samt barnets/ungdomens adress och telefonnummer.

 • Varför är du orolig för barnet/ungdomen? Beskriv gärna med exempel.

 • Hur länge har du varit orolig för barnet/ungdomen?

 • Vad tror du skulle hända om inget görs nu?

 • Var befinner sig barnet/ungdomen just nu?

 • Tror du att det är en akut fara för barnet/ungdomen? (Om ja, i så fall vilken?)

 • Finns det andra barn/ungdomar i familjen som du tror kan fara illa? (Om ja, i så fall vilka och ålder?)

 • Är det något särskilt vi bör tänka på när vi kontaktar barnet/ungdomen och/eller vårdnadshavarna?

 • Känner vårdnadshavarna till att du kontaktar socialtjänsten och gör en anmälan?

 • Känner barnet/ungdomen till att du kontaktar socialtjänsten och gör en anmälan?

 • Skulle du kunna tänka dig att medverka vid en träff för att överlämna anmälan/informationen med dem det berör?

 

För att göra en orosanmälan -  använd vår e-tjänst genom att klicka på länken: orosanmälan  eller ring  : 0278- 252 02  (Måndag och tisdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30,
onsdag: 13.00-16.00, torsdag och fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30)

 

Vad händer efter att en anmälan lämnats?
När en anmälan mottagits avgör socialtjänsten hur vi ska agera och om ärendet skall utredas vidare. Sådan information får socialtjänsten inte delge anmälaren utan att vårdnadshavaren gett sitt samtycke till detta.

Vi informerar alltid vårdnadshavarna om anmälan. Först kallas vårdnadshavarna till ett samtal för en s.k. ”förhandsbedömning”. Syftet med förhandsbedömningen är att ta ställning till hur allvarlig informationen/anmälan är och vilken risk den innebär för barnet/ungdomen. Vi behöver ta ställning till detta för att erbjuda hjälp eller för att kunna avsluta ärendet utan någon mera kontakt. Hur man skall gå vidare beslutar en socialsekreterare tillsammans med enhetschef. Om ärendet avslutas här kommer vare sig barnet/ungdomen eller föräldern att finnas i socialtjänstens personregister.

Om det framkommer att barnet/ungdomen och/eller dess vårdnadshavare är i behov av hjälp startas en utredning. För en sådan utredning används Socialstyrelsens handläggnings- och dokumentationssystem BBIC (Barns Behov I Centrum). Syftet är att utreda barnets/ungdomens, och dess vårdnadshavares, ev. behov av stöd och hjälp och hur socialtjänsten kan vara behjälpliga med detta. Först görs en utredningsplan för hur utredningen praktiskt kommer att genomföras. En utredning skall inte göras mer omfattande än vad som anses vara nödvändigt. Utredningen skall göras så snabbt som möjligt och vara färdig senast inom fyra månader. Utredningen skall färdigställas även om familjen flyttar till annan kommun.


Vilken slags råd och hjälp kan man få?

De insatser som socialtjänstens utredningsenhet barn och ungdom kan erbjuda är;

 • Råd och stöd av socialsekreterare.

 • Kontaktperson/kontaktfamilj.

 • Resursteam som arbetar med öppenvårdsinsatser med familjen.

 • Jourfamilj.

 • Institutionsplacering.

 • Familjehemsplacering.

 

För mer information och kontakt
Jennie Lindberg , telefon: 0278-251 90 (reception)
E-post; mottagningsenheten@bollnas.se

 

Vill Du bli kontaktperson/kontaktfamilj för ett barn/ungdom?
Kontakta då oss och berätta det. Lämna namn, telefonnummer och ev. e-postadress där vi kan nå dig.
För att bedöma din/er lämplighet som uppdragstagare krävs att vi gör en utredning. Förutom att vi träffar dig/er så innebär utredningen att vi begär in utdrag ur Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister samt socialregister. Dessutom görs ett hembesök.

 

Barnahus Gävleborg
Till Barnahus kommer barn mellan 0 och 18 år som misstänks ha blivit utsatt för misshandel eller sexuella övergrepp och är föremål för en brottsutredning. Här får barnet träffa alla berörda professionella i en trygg och barnvänlig miljö. Till Barnahus Gävleborgs webbsida