Mer information får du på kommunstyrelsekontoret/föreningsstöd
sofie.lindkvist@bollnas.se tel: 0278-265 28


Varför bilda en förening?

En förening är en samling människor som i organiserad form bedriver någon form av verksamhet.
Man bör tänka på att bildandet innebär ett ansvarstagande. Det uppkommer både ett administrativt och ett organisatoriskt ansvarsfullt åtagande som många gånger kan kännas både tråkigt och arbetsamt.
Tänk därför först noga igenom varför ni önskar bilda en förening.
Även om föreningsarbetet ibland uppfattas administrativt betungande kan å andra sidan bildandet av en förening vara början till en både verksamhetsmässigt och socialt sett mycket rolig och givande uppgift. Att en föreningen är en av de enklaste juridiska samverkansformerna att bilda gör inte saken sämre. Om ett antal personer samlas och fattar beslut om att bilda en förening, så kan man på några minuter skapa en juridisk accepterad samverkansform, utan inblandning av myndigheter eller andra byråkratiska mekanismer.


Juridisk person

Att föreningen blir en juridisk person - en ideell förening - torde vara en av de främsta anledningarna till bildandet. En juridisk person kan äga tillgångar och ha skulder, den kan vara part i avtal och kan uppträda som part inför domstol och myndigheter.
En juridisk person kan försättas i konkurs. Enligt gällande huvudregel är det den juridiska personen som med sina tillgångar svarar för de förbindelser som uppkommer i föreningen. Enskilda medlemmar går i princip alltid fria från personligt betalningsansvar, och föreningens företrädare blir ansvariga i princip enbart om de inte följer vad som ankommer på dem att göra.
Det är under dessa förhållanden av yttersta vikt att föreningsmedlemmarna i allmänhet och föreningens företrädare i synnerhet har grundläggande föreningsrättsliga kunskaper.
Innan en förening bildas bör därför elementära föreningskunskaper inhämtas!


Hur många måste man vara?
Något minsta antal personer som måste vara med vid bildandet av en förening finns inte fastlagt. För bildandet av en ekonomisk förening räcker det med tre personer, varför det kan antas att tre personer också är tillräckligt för bildandet av en ideell förening.


Vad krävs för att bilda en ideell förening?
I korthet krävs enbart att ett antal personer (för säkerhets skull minst tre) bestämmer sig för att bilda en förening genom att anta stadgar (av någorlunda fullständighet), att utse en styrelse samt att anta ett namn/firma för föreningen.
För de flesta föreningar finns riksorganisationer som kan tillhandahålla så kallat normalstadgar som kan bilda underlag för föreningens egna stadgar. Hos Bollnäs kommun, kommunstyrelsekontoret/föreningsstöd, finns normalstadgar att tillgå för de allra flesta föreningar.


Hur går man till väga?
Lämpligaste tillvägagångssättet är att kalla ihop intresserade till ett möte inför vilket man annonserar att föreningen ska bildas. Kallelsen utfärdas av de/dem som har tagit initiativet till bildandet.
Alla intresserade skall ha möjlighet att komma till mötet. I princip får man inte stänga ute någon från att komma.
Vid bildandemötet bör närvaroförteckning upprättas. Denna kan också användas som röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt denna procedur fram tills dess att mötet har valt mötesfunktionärer (det vill säga mötesordförande, sekreterare och justeringsmän/rösträknare).
Vill man vara förberedd inför bildandemötet kan initiativtagarna i förväg dela ut förslag till föredragningslista och eventuellt även ett förslag till stadgar.

Mötesordföranden har härefter till uppgift att lotsa deltagarna genom föredragningslistans punkter som bör vara minst följande:
1. Fastställande av närvaroförteckning/röstlängd (läggs som bilaga till protokollet)
2. Val av mötesordförande
3. Val av protokollssekreterare
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Fastställande av föredragningslista för mötet
6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
7. Fastställande av stadgar för föreningen
8. Fastställande av namn på föreningen
9. Val av interimsstyrelse (ordförande samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet

När mötet har avverkat samtliga punkter på föredragningslistan är föreningen bildad. För att man skall vara säker på att det har gått rätt till är det viktigt att ett protokoll upprättas. Av protokollet skall framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Närvarolista och stadgar bör biläggas originalprotokollet. Självklart skall det av protokollet också klart framgå vilka som har valts att ingå i föreningens styrelse.
Det blir nu interimsstyrelsen som tar ansvaret för skötseln av föreningen. Initiativtagarna har i denna egenskap inte längre någon uppgift.


Vem kan man vända sig till?
Vänd dig till Bollnäs kommun, kommunstyrelsekontoret/föreningsstöd, där det finns kunnande i dessa frågor.
För att få hjälp och råd vid bildandet av en idrottsförening kan man med fördel vända sig till RF:s distriktsidrottsförbund (DF) runt om i landet. Det kan även vara lämpligt att ta kontakt med det specialidrottsförbund (SF) som man avser att söka medlemskap i om det avser en idrottsförening eller kontakta annat riksförbund som är verksam inom ert specialområde.
För att verksamheten skall komma igång krävs ofta en kontakt med kommunens fritidsförvaltning eller motsvarande. Det kan gälla frågor om lokalupplåtelse, bidrag m.m.


Behöver föreningen registreras?
F o m 1 januari 2011 kräver Riksidrottsförbundet att samtliga idrottsföreningar i landet skall ha ett organisationsnummer som fås hos skatteverket.
I övrigt behöver en ideell förening inte registreras hos skatteverket. Den behöver inte heller ha organisationsnummer. Det enda den måste ha är i princip stadgar, styrelse och ett urskiljbart namn.
Om man av en eller annan anledning önskar ett organisationsnummer går det bra att få detta genom att vända sig till Skatteverket. Myndigheten kräver in stadgar och utdrag ur protokoll som bland annat anger vilka som är firmatecknare. Är föreningen skattskyldig eller har man anställda eller uppdragstagare för vilka man erlägger avgifter och drar skatt, erhålls automatiskt organisationsnummer.
Om föreningen ansöker om och får medlemskap i förbund inom ex RF tilldelas föreningen ett idrottsinternt föreningsnummer som är unikt för föreningen inom RF.


Måste föreningen vara ansluten till en riksorganisation?
En förening behöver inte vara ansluten till något riksförbund. Det kan dock finnas fördelar med att ansluta sig till ett riksförbund. Kolla upp! Många kommuner har det som villkor för sin bidragsgivning etcetera, dock inte Bollnäs kommun

Sofie Lindkvist
Samordnare

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Skicka e-post
0278-265 28

Här hittar du blanketter och e-tjänster