Biologisk mångfald definieras enligt FN som variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. Det kan förenklat förklaras som en hög variation av ekosystem där det finns en hög rikedom av arter som i sin tur har en hög genetisk variation.

Biologisk mångfald är en av grundförutsättningarna för vår existens. Det är också en av vår tids stora ödesfrågor med flera akuta hot. De största hoten mot biologisk mångfald är:

  • Att livsmiljöer försvinner eller försämras genom t.ex. jord- och skogsbruk eller utbyggnad av infrastruktur.
  • Föroreningar som t.ex. kvicksilver, PCB och DDT.
  • Ohållbar jakt och fiske.
  • Invasiva främmande arter. Arter som introduceras av människan i nya miljöer och sedan sprids och orsakar skador på den inhemska biologin.
  • Klimatförändringar

Konventionen om biologisk mångfald undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio, 1992. Året efter trädde den i kraft och det var även då Sverige undertecknade den. Målet med konventionen är att säkerställa bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald samt att nyttan som uppstår vid användandet av genetiska resurser ska fördelas rättvist. År 2010 antogs en strategisk plan för biologisk mångfald i Nagoya, Japan. Planen sträcker sig mellan 2011-2020 och innehåller 20 delmål som kallas för Aichimålen. Målen ska nås genom att varje deltagande land sätter egna mål som är anpassade efter varje lands förutsättningar. Sveriges arbete beskrivs i regeringens proposition 2013/14 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Invasiva arter

Invasiva främmande arter är ett av de stora hoten mot vår biologiska mångfald. Det är växter, djur, svampar och mikroorganismer som flyttats till en ny miljö där dem sedan sprider sig snabbt och orsakar skada på vår inhemska natur. I Sverige har vi idag över 2000 främmande arter varav ca 400 är invasiva eller potentiellt invasiva. Elva av våra invasiva arter finns upptagna på EU:s förteckning över invasiva arter. Dessa är det förbjudet och straffbart att bl.a. ta in i landet, sälja, odla, föda upp, släppa ut i naturen samt hålla levande. I Bollnäs kommun finns idag tre arter som är EU-listade, jättebalsamin, jätteloka och signalkräfta.

Har du invasiva växter i din trädgård?

Idag finns kända förekomster av fyra invasiva växter i Bollnäs kommun. Dessa är blomsterlupin, jätteloka, jättebalsamin och vresros. Har du invasiva växter i din trädgård är det stor risk att dessa sprids och konkurrerar ut vår inhemska flora. Här hittar du tips på vad du kan göra om du har en invasiv växt i din trädgård.

Rapportera invasiva arter

Hittar du en invasiv art är det till stor hjälp om du rapporterar in det till myndigheterna. Detta görs smidigt hos artdatabanken. Är du osäker på om det är en invasiv art eller om du ej kan/vill använda webbrapportering får du gärna kontakta Bollnäs kommun på sofie.zetterlund@bollnas.se eller 0278-25819.