Sommaren 2019 blev Voxnadalen utsett till biosfärsområde av FN-organet Unesco. Det innebär att Voxnadalen, och Bollnäs kommun, är en del av ett globalt nätverk som förenar människor i arbete för hållbar utveckling. Idag finns det över 670 biosfärområden världen över fördelade på 120 länder. Sju av dessa finns i Sverige.

BO sve 2019 inv yta2
Sveriges sju biosfärsområden.

I ett biosfärområde arbetar man med lokala lösningar på globala hållbarhetsutmaningar. Världens biosfärområden fungerar som en bank med goda exempel på miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Biosfärområde Voxnadalen utgår huvudsakligen från älven Voxnans avrinningsområde och berör delar av de fyra kommunerna Ovanåker, Ljusdal, Bollnäs och Ljusdal. Den totala ytan är ca 342 000 hektar.

Arbetet inom Biosfär Voxnadalen leds av en styrelse bestående av medlemmar från olika delar av samhället – kommuner, myndigheter, högskolor, intresseorganisationer och ideella krafter tillsammans! Att bygga broar mellan olika sektorer är en viktig del i arbetet med att nå en mer hållbar framtid, och här har Sveriges biosfärområden en viktig funktion som en neutral samverkansarena.

Biosfärområde Voxnadalen ska profilera sig genom tre fokusområden; Skogen som hållbar resurs, Levande vatten och Ett öppet och levande landskap. Fokusområdena är baserade på områdets naturgivna förutsättningar, kulturella värden och lokala utmaningar.

BioVox Illustration Alf Forsblom
Illustration: Alf Forsblom, Järvsö Naturvårdsbild.

Mer information om Biosfärsområde Voxnadalen
Digital karta som visar flera olika områden att besöka.

vy över sässman2

Filmen nedan visar hur biosfärsområdet förenar människor, möjliggör kunskapsutbyten och främjar samarbeten för en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling.Fakta om biosfärområden
Biosfärområden utses av FN-organet Unesco och ingår i programmet Människan och Biosfären (MAB). Med programmet vill Unesco främja och sprida goda exempel på en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling, där ett fortsatt brukande av naturens ekosystemtjänster kan ske utan att förutsättningarna för framtida generationer förstörs.

Biosfärområden är geografiska platser med höga natur- och kulturmiljövärden. Det ska också finnas människor bosatta i området. För att få ingå i Unescos program ska biosfärområden visa på olika lokala insatser för en hållbar utveckling och hur dessa insatser kan stärkas genom delaktighet i MAB-programmet.

Idag finns det över 670 biosfärområden i världen fördelade på 120 länder. Sju av dessa biosfärområden finns i Sverige. Tillsammans ingår biosfärområdena i ett globalt nätverk som förenar människor, möjliggör kunskapsutbyten och främjar nationella och internationella samarbeten för en hållbar utveckling.

Bildandet av ett nytt biosfärområde sker utifrån ett lokalt initiativ. Det är sedan varje lands regering som nominerar ett biosfärområde till Unesco. Efter att ett område har fått officiell status som biosfärområde, sker en utvärdering till Unesco vart 10:e år. Varje biosfärområde fortsätter att lyda under sitt eget lands suveränitet, och bildandet av ett biosfärområde medför inga nya lagar och regler, exempelvis gällande markanvändning.

Mer information om UNESCO
Mer iformation om biosfärsområden 

biosfärsområde woxnadalen logga