Bygga och bo

Vill du söka bygglov eller gräva på kommunens mark? Här hittar du e-tjänster och blanketter som bland annat rör bostäder, sotning, byggande, vatten och avlopp.

Problem att öppna pdf-blankett?
» Om du inte har Adobe Reader, ladda hem det här
» Använder du Google Chrome, högerklicka på blanketten och välj "spara länk som".
» Öppna sedan blanketten från den mapp du sparade den i.
» Använder du Internet Explorer, gör som ovan men välj "spara mål som"

Bygga och bo  
Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inklusive fritidshus pdf blanketter Blankett
Ajourhållning av lägenhetsregistret pdf blanketter Blankett
Beställning av nybyggnadskarta pdf blanketter Blankett
Beställning lägeskontroll pdf blanketter Blankett
Beställning utstakning pdf blanketter Blankett
Bostadsanpassningsbidrag, Ansökan om  pdf blanketter Blankett
Byggande av ramp på allmän platsmark, Ansökan om pdf blanketter Blankett
Bygglov, Ansökan om pdf blanketter Blankett
Bygglov, Teknisk beskrivning  (bilaga till ansökan om bygglov) pdf blanketter Blankett
Ej bygglovspliktig åtgärd, enligt plan- och byggförordningen, Anmälan av pdf blanketter Blankett
Eldstad, Anmälan av pdf blanketter Blankett
Enskild väg och tomtutfarter till allmän väg, Ansökan, tillstånd anslutning pdf blanketter Blankett
Förhandsbesked, Ansökan om pdf blanketter Blankett
Gräva på kommunens mark, Ansökan om att pdf blanketter Blankett
Kontrollansvarig, Anmälan pdf blanketter Blankett
Planbesked, Ansökan pdf blanketter Blankett
Rivningsanmälan pdf blanketter Blankett
Skylt/Ljusanordning, Ansökan om lov pdf blanketter Blankett
Strandskyddsdispens, Ansökan om pdf blanketter Blankett
Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan pdf blanketter Blankett
Värmepumpsanläggning med värmebärare i ytvatten, berg, jord, Anmälan pdf blanketter Blankett
Vatten och avlopp  
Enskild avloppsanläggning, Ansökan/anmälan om pdf blanketter Blankett
Gräva på kommunens mark, Ansökan om att pdf blanketter Blankett
Intyg över utförd enskild avloppsanläggning pdf blanketter Blankett
Slam från enskilda avloppsanläggningar, Begäran om tömningsuppehåll pdf blanketter Blankett
Utsträckt slamtömningintervall för slamavskiljare, Ansökan om pdf blanketter Blankett
Vatten- och/eller avloppsledning, Ansökan om anslutning till kommunal pdf blanketter Blankett
Brandskydd och sotning  
Egen rengöring (sotning) förbränningsanläggning med tillhörande rökkanal key etjanster E-tjänst
Egen sotning, Ansökan om pdf blanketter Blankett
Skriftlig redogörelse för brandskyddet pdf blanketter Blankett
Skriftlig redogörelse för brandskydd, del 1 Byggnad/anläggning key etjanster E-tjänst
Skriftlig redogörelse för brandskydd, del 2 Verksamhet key etjanster E-tjänst

 

 

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.
Läs mer här