Vad är bostad med särskild service enligt SoL ?
Bostad med särskild service enligt SoL innebär en bostad i ett gruppboende bemannat med personal dygnet runt där insatsen boendestöd ingår.
Boendestöd är ett personligt anpassat stöd för att du ska klara den dagliga tillvaron i hemmet, i samhället eller vid kontakter med myndigheter.
Boendestödet bygger på att du är själv är delaktig.
Syftet med boendestöd är att ge personer med psykiska funktionsnedsättningar en bättre livskvalitet och trygghet i vardagen samt ett självständigt liv.
Hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå ingår. Du har ett eget kontrakt på din lägenhet och tillgång till gemensamhetsutrymmen.

Vem är bostad med särskild service till för?
Bostad med särskild service enligt SoL är till för dig med psykiska funktionsnedsättningar som inte längre kan få behovet av omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet. För att beviljas bostad med särskild service ska du ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över stor del av dygnet. Det är det individuella behovet som avgör om du har rätt till insatsen.
 

Hur går det till att få bostad med särskild service enligt SoL ?
För att beviljas bostad med särskild service enligt SoL krävs att någon eller några av nedanstående kriterier är uppfyllda:

  • kvarboende i ordinärt boende med omfattande hjälp är prövat och bedömt som otillräckligt
  • den enskildes behov av trygghet och säkerhet i livsföringen inte längre kan tillgodoses i ordinärt boende
  • den enskildes situation utlöser sådan oro och ångest att skälig levnadsnivå inte kan uppnås i ordinärt boende

Ansökan om bostad med särskild service görs hos biståndshandläggarna 


Vad händer sen?

När du har beviljats bostad med särskild service enligt SoL sker anvisning om bostad inom kommunen som helhet. Om möjligt tas hänsyn till önskemål.
Enhetschef Mats Lindberg ansvar för fördelning av lediga lägenheter. Telefon: 0278-250 95


Geografisk placering

Här hittar du bostad med särskild service enligt SoL i Bollnäs kommun:
Hedhamre och Säversta

Bostad med särskild service

Verksamhetschef
Kicki bro

Skicka e-post
0278-251 67

Här hittar du blanketter och e-tjänster