En detaljplan beskriver och anger ramarna för vad som får byggas inom ett visst mark- och/eller vattenområde. Varje detaljplan ska ge en samlad bild av hur kommunen tänker sig att marken- och vattnet inom planområdet ska förändras eller bevaras. Detaljplaner upprättas oftast inom tätbebyggda områden och ligger som underlag vid bygglovsprövning.

Under detaljplanearbetet vägs både de enskilda och de allmänna intressen samman. Du som sakägare och medborgare har möjlighet att under samråd och eventuell granskning vara med och påverka innehållet i detaljplanen.

Läs mer om detaljplaner på Boverkets hemsida!

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post