gråsiskan

Arbetsläge:

Ett detaljplaneförslag har upprättats. Planen har varit ute på samråd och granskning, och har nu vunnit laga kraft.

Planens syfte:

Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för förskolan Fjällmyra att fortsätta sin verksamhet på platsen samt att möjliggöra för användning som bostäder och centrumändamål.

Plandata:

Planområdet ligger på Hamre i Bollnäs och utgörs av fastigheten Gråsiskan 9. Fastigheten gränsar till fastigheten Gråsiskan 8 och till Hamre gårds förskola.

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

Detaljplanen består av:

- Planbeskrivning

- Plankarta

- Samrådsredogörelse

- Granskningsutlåtande

- Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

 

Upplysningar lämnas av stadsarkitekten Bashir Hajo, på 0278-251 18

 

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post