Översiktskarta 

Arbetsläge:

Planförslaget har vunnit laga kraft

Planens syfte:

Planförslaget syftar till att utveckla miljön kring skolan och fritidsområdet i en helhet. Att ta bort en bit av Läroverksgatan för att skapa en bättre och säkrare skolmiljö, lägga fast dagens användning och möjliggöra ett markbyte. I planområdet ingår även Astern 3 och Solrosen 2 m fl

Plandata:

Planområdet är beläget i Bollnäs centrum.

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

Detaljplanen består av:

- Planbeskrivning

- Plankarta

- Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

- Samrådsredogörelse

- Granskningsutlåtande

Upplysningar lämnas på telefon 0278 - 255 58 av Stefan Norberg, planarkitekt.

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post