oversiktskarta Bussgata

Arbetsläge:

Planen har vunnit laga kraft

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggandet av en ny gata för att åstadkomma en bättre kollektivtrafikförsörjning i centrala Bollnäs.

Plandata:

Detaljplaneområdet ligger i nordvästra delen av Bollnäs tätort och området är ungefär 8,5 ha.

Kungörelse om laga kraft

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse (kompletterad)

Utredning

Gestaltningsutredning

Granskningsutlåtande

Detaljplanen består av:

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

Utredning, gjord av Sweco

Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Upplysningar lämnas på telefon 0278-255 58 av Stefen Norberg, planarkitekt.

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post