Tången

Förfarande: Standardförfarande

Arbetsläge: Planen har vunnit laga kraft 2016.

Planens syfte: Syftet är att möjliggöra för en utökning av verksamhet som idag utgörs av godstransporter med långtradare samt serviceunderhåll av egna och externa bilar. Intilliggande mark ska köpas in för att möjliggöra utökningen.

Plandata: Planområdet är beläget i Säversta industriområde väster om Bollnäs centrala delar, söder om riksväg 50.

Plankarta

Planbeskrivning

Underrättelse

Granskningsutlåtande

Planen består av:

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Upplysningar lämnas av Bashir Hajo, stadsarkitekt, på 0278-251 18, v 28 och v 29.

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post