kvarnen oversikt

Förfarande: Standard

Arbetsläge: Planen har nu vunnit laga kraft.

Planens syfte: AB Bollnäs Bostäder förvärvade 2015 ett markområde invid Karlslunds servicecenter i syfte att exploatera marken för att tillskapa fler bostäder. Samtidigt vill fastighetsägaren försäkra sig om en framtida möjlighet för ytterligare ändamål varför Vård och Centrumverksamhet läggs till användningen. 

Plandata: Planområdet är beläget knappt 100 meter från Ljusnans strand och öster om Framnäsvägen och norr om Kvarngatan. Planområdets area uppgår till cirka 0, 6 Ha.

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Underrättelse

Trafikbullerutredning

Skisser

Solstudier

Granskningsutlåtande

Kungörelse

Detaljplanen består av:

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadskontoret)

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post