ÖversiktStädet7

Förfarande: Standard

Arbetsläge: Detaljplanen har nu vunnit laga kraft.

Planens syfte: Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en expansion av verksamheten vid Bollnäs Energi ABs kraftvärmeverk, Säverstaverket. 

Syftet är även att öka byggrätten inom planområdet.

Plandata: Expansionen omfattar ytor sydost och nordväst om befintlig fastighet för Säverstaverket.

Plankarta

Planbeskrivning

Detaljplanen består av 

Plankarta

Planbeskrivning

Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Upplysningar lämnas av Bashir Hajo på 0278-25118

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post