översiktSläggan

Förfarande: Standard

Arbetsläge: Planändringarna/upphävandet av tomtindelningen har nu vunnit laga kraft.

Planens syfte: Syftet är att upphäva tomtindelningen 398/1952 för del av kv Släggan, för att möjliggöra en fastighetsreglering. 

Plandata: Området ligger i tätortens sydvästra del. I öster begränsas del av kvarteret av Aseavägen och i norr, väster och söder ligger verksamheter med Säverstaverket i söder

Plankarta

Planbeskrivning

Detaljplanen består av 

Plankarta

Planbeskrivning

Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Upplysningar lämnas av Bashir Hajo på 0278-25118

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post