Översiktskarta

Förfarande: Standard

Arbetsläge: Planen har nu vunnit laga kraft

Planens syfte: Syftet med detaljplanen är att ersätta nuvarande markanvändning, allmänt ändamål, med kvartersmark för bostäder och förskola samt till att medge utökad byggrätt inom fastigheten.

Plandata:  Detaljplaneområdet omfattar fastigheten Pionen 3 (Pionens förskola) som ligger utefter Hedhamregatan i stadsdelen Gärdet i Bollnäs.

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Underrättelse
Kungörelse

Detaljplanen består av 

Plankarta
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Underrättelse

Upplysningar lämnas av Stefan Norberg på 0278-255 58

 

 
 

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post